รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6200053 นายธนวัฒน์ กายเมืองปัก  SPORTS SCIENCE10
2 B6204242 นายฐิติพันธ์ ท่อแก้ว  SPORTS SCIENCE10
3 B6204259 นางสาวสุธิชา สุขจันทร์  SPORTS SCIENCE10
4 B6204266 นายพสุธร เกษมชัยศิริสันติ์  SPORTS SCIENCE10
5 B6204280 นายปฏิพัทธ์ ไชยโพธิ์  SPORTS SCIENCE10
6 B6204297 นายกิตติทัต ปล่องทอง  SPORTS SCIENCE10
7 B6204303 นางสาวจิดาภา สุสูงเนิน  SPORTS SCIENCE10
8 B6204310 นางสาวสุทธิณีย์ ดีทับไทย  SPORTS SCIENCE10
9 B6204327 นายนัทนนท์ กาลชัย  SPORTS SCIENCE10
10 B6204334 นางสาวมุธิตรา กุลนอก  SPORTS SCIENCE10
11 B6204365 นายภควัฒน์ อองตันไทย  SPORTS SCIENCE10
12 B6204389 นางสาวจารุวรรณ โทพันธ์  SPORTS SCIENCE10
13 B6204419 นางสาวจีรารัตน์ หินเธาว์  SPORTS SCIENCE10
14 B6204426 นายพงศธร สุขกิตติสิริวงศ์  SPORTS SCIENCE10
15 B6204433 นางสาวชลลัดดา เครือแสง  SPORTS SCIENCE10
16 B6204440 นางสาวอัญญารัตน์ สุขวิหาร  SPORTS SCIENCE10
17 B6204457 นางสาวอทิติยา อยู่ยัง  SPORTS SCIENCE10
18 B6204464 นางสาวณัฏฐณิชา ติธรรม  SPORTS SCIENCE10
19 B6204488 นางสาวจุฑานพ วิละรัตน์  SPORTS SCIENCE10
20 B6204525 นายเนติภัทร ยิ้มประดิษฐ์  SPORTS SCIENCE10
21 B6204532 นางสาวพนิตพิชา อิงชัยภูมิ  SPORTS SCIENCE10
22 B6204549 นายนนทชัย ศรีบุรมณ์  SPORTS SCIENCE10
23 B6204563 นางสาวสุกฤตา คำบุ่ง  SPORTS SCIENCE10
24 B6204594 นายนภสินธุ์ มูลจนะบาตร์  SPORTS SCIENCE10
25 B6209421 นางสาวกวินนาถ สร้อยทอง  SPORTS SCIENCE10
26 B6209438 นางสาวนงนภัส ภารจำนงค์  SPORTS SCIENCE10
27 B6209445 นางสาวชลิดา ประทุมโม  SPORTS SCIENCE10
28 B6209452 นายนิติชัย โตจิตร  SPORTS SCIENCE10
29 B6209469 นายณัฏฐกิตติ์ พรหมนิ่ม  SPORTS SCIENCE10
30 B6233006 นายชัยวัฒน์ กำกับกลาง  SPORTS SCIENCE10
31 B6233013 นางสาวเปมิกา จันทร์ชื่น  SPORTS SCIENCE10
32 B6233020 นางสาวชรินรัตน์ ชาติสง่า  SPORTS SCIENCE10
33 B6233044 นายธนากร ทองขาว  SPORTS SCIENCE10
34 B6233075 นางสาวศิริลักษณ์ รัตนวงค์  SPORTS SCIENCE10
35 B6233099 นางสาวสุภาพร ธงไชย  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
36 B5907663 นางสาวศิริญาพร แยบดี  Agricultural and Food Engineering10
37 B6005542 นายศุภกฤต เค้ามิม  Metallurgical Engineering10
38 B6111915 นายธรรมลักษณ์ ภูมี  Metallurgical Engineering10
39 B6219062 นางสาวปฐมพร รักษ์หิรัญ  Agricultural and Food Engineering10
40 B6220563 นางสาวรัตติกาล สุดยอด  Agricultural and Food Engineering10
41 B6230432 นายภูวเนตร อยู่ประสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
42 B6135027 นางสาวศริสา ศิลาไวยากรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
43 B6135096 นางสาวทิพานัน สมคิด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
44 B6135157 นางสาวสิริภัค พิมพ์บึง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
45 B6135225 นางสาวกุลนิภา ดีรอบ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.