รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5712861 นายภาสุวัฒน์ ไพศาล  PE10
2 B6115616 นายนพนันท์ สีทาสี  Metallurgical Engineering10
3 B6210052 นางสาวเปรมฤดี วงศ์ใหญ่  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
4 B6214715 นางสาวนรีภร นาผม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B6214876 นางสาวรุจิรา จันชุรัตน์  CERAMIC ENGINEERING10
6 B6215507 นางสาวพิมพ์ทอง ภูชมศรี  CERAMIC ENGINEERING10
7 B6215521 นางสาวบุษบา ทองดวง  CERAMIC ENGINEERING10
8 B6215682 นางสาวชลดา หงษา  CERAMIC ENGINEERING10
9 B6216160 นางสาววาริณี วรสาร  CERAMIC ENGINEERING10
10 B6216412 นางสาวกัญญพัชร แก้วพูน  CERAMIC ENGINEERING10
11 B6217525 นายธนภูมิ โสโพ  CERAMIC ENGINEERING10
12 B6217648 นางสาวกาญจนา ซึ่งรัมย์  Metallurgical Engineering10
13 B6219857 นางสาวอารียา พรมคำบุตร  CERAMIC ENGINEERING10
14 B6220457 นายจักรภัทร ฉิมแย้ม  CERAMIC ENGINEERING10
15 B6220853 นางสาวณิชนันทน์ วันใหม่  Metallurgical Engineering10
16 B6224578 นายจตุรพล ศรีสุรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
17 B6226602 นายสัณหณัฐ จันทร์ทิบุตร  Metallurgical Engineering10
18 B6229795 นายชลันธร รำมะเริง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
19 B6233815 นางสาวธีราพร เวียงนาค  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
20 B6233860 นางสาวอภิสรา เครือวรรณ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
21 B6233938 นายรชานนท์ ชาวเหนือ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
22 B6233945 นายฉัตรชัย ประสมศรี  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
23 B6233969 นางสาวศิรินภา ไตรงูเหลือม  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
24 B6235536 นายจารุภัทร ทศพร  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
25 B6235543 นางสาวภิญญดา ขวัญเพ็ง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.