รายชื่อนศ.
รายวิชา103101 : CALCULUS I
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6080129 นางสาวพัชรพร มะลิซ้อน  SPORTS SCIENCE10
2 B6080761 นายอภิเชษฐ์ อ่อนพันธ์  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3 B6125448 นางสาวปภาวรินท์ เชิดชัย  FOOD TECHNOLOGY10
4 B6125837 นางสาวเมธาวลัย สิงคะเวหน  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
5 B6004712 นางสาวบุศรินทร์ บุญเปล่ง  PE10
6 B6007348 นายไกรสิงห์ สายด้วง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
7 B6007713 นายจิระพงศ์ สุภาผล  TCE10
8 B6008673 นางสาวปณิตา ลีลา  Environmental Engineering10
9 B6014858 นางสาววิชุดา รัตนัง  Environmental Engineering10
10 B6019792 นายณรงค์ยศ สุวรรณศรี  Environmental Engineering10
11 B6020385 นางสาวกล้าทิพย์ เก่งสุรการ  Environmental Engineering10
12 B6020880 นางสาววาสนา โอนสันเทียะ  TCE10
13 B6023959 นางสาวณัฐพร กิจวาส  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6024086 นางสาวณัฐณิชา บุญทัน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
15 B6028930 นางสาวจุฑามาศ เชิญกลาง  EE10
16 B6102937 นางสาวสุภาพรรณ กองมณี  CERAMIC ENGINEERING10
17 B6105921 นางสาวพนิตกาญจน์ ชำนาญ  ChemE10
18 B6108182 นางสาวกิตติมา นาจะหมื่น  PE10
19 B6109004 นางสาวนภัสสร บุญเทียม  Agricultural and Food Engineering10
20 B6116378 นางสาวธิดารัตน์ แสงลอย  CERAMIC ENGINEERING10
21 B6117344 นายธนายุทธ อ่อนจรี  Agricultural and Food Engineering10
22 B6132248 นางสาวเจนจิรา สนพะเนา  PE10
23 B6132644 นายชนก โชติธรรม  Agricultural and Food Engineering10
24 B6133023 นางสาวซาบีรา ซามุดรา  PE10
25 B6200961 นายกุลภัทร ยานะ  Agricultural and Food Engineering10
26 B6202927 นายชิษณุพงศ์ กันยาตี  CERAMIC ENGINEERING10
27 B6208677 นางสาวกัลยาวรรณ เพชรดี  Metallurgical Engineering10
28 B6209087 นายปิยภัทร พลพิมพ์  PE10
29 B6209490 นางสาวจันทนิภา หลักบึง  PE60
30 B6213770 นายปรเมศร์ โกมาสถิตย์  CPE10
31 B6218621 นางสาววิไลวรรณ วังคีรี  PE10
32 B6218768 นายปริญญา ลำเทียน  PE10
33 B6218935 นางสาวอภิญญา บาลัน  PE10
34 B6219772 นางสาวกุลธิดา ดีดวงพันธ์  Agricultural and Food Engineering10
35 B6222963 นายสกุลเทพ รัตนเชษฐ์  Mechatronics Engineering10
36 B6223601 นางสาวญาตาวี ลีบุญญะ  PE10
37 B6224912 นายพชร ขวานทอง  CERAMIC ENGINEERING10
38 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ  CPE10
39 B6225360 นางสาวนภัสสร นิลารัตน์  PE10
40 B6225575 นางสาววิภาพร บุญโสม  Environmental Engineering10
41 B6226138 นางสาวปัณฑารีย์ ลาดโลศรี  PE10
42 B6230531 นางสาวพิชญาภัค อัปการัตน์  PE10
43 B6230579 นางสาวสิรินทร สำราญนิช  PE10
44 B6230982 นางสาวอลิชา ศรีสูงเนิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
45 B6235796 นายธนัช อังกนก  Environmental Engineering10
46 B6236267 นายสิรภัทร ทองไหม  PE10
47 B6237998 นายกิตติศักดิ์ พวงมาลา  CERAMIC ENGINEERING10
48 B6239145 นางสาวนนทพร เพชรสันทัด  Agricultural and Food Engineering10
49 B6239169 นายฉัตรชัย แก้ววัง  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.