รายชื่อนศ.
รายวิชา528213 : POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา  PE10
2 B6106546 นางสาวศิรภัสสร ญาติครบุรี  PE10
3 B6107048 นางสาวอรณิช โตสุข  PE10
4 B6107581 นายธนโชติ ทิพย์พิมล  PE10
5 B6107871 นางสาวบุษบา ธงชัย  PE10
6 B6109806 นางสาวณัชชา ปัดเกษม  PE10
7 B6110468 นางสาวณัฏฐณิชา พรมมาพันธ์  PE10
8 B6112349 นางสาวเพชรรัตน์ มิดสันเทียะ  PE10
9 B6112431 นางสาวศศิกุล มูลมณี  PE10
10 B6113513 นางสาวคุณาภรณ์ วงค์พุทธา  PE10
11 B6113704 นายเจตภาณุ วงษ์อินทร์จันทร์  PE10
12 B6113773 นางสาวณัฐฐาพร วรรณสิงห์  PE10
13 B6114404 นายพงศกร ศรีประมวล  PE10
14 B6114756 นางสาวอริษา ศุภมาตย์  PE10
15 B6116088 นางสาวภัทรวรรณ สุวรรณภักดิ์  PE10
16 B6117269 นางสาวลัคนา อนุวรรณ  PE10
17 B6131890 นางสาวปภารพินท์ คาแพง  PE10
18 B6132187 นางสาวสุกฤตา ทักษินธุ์  PE10
19 B6132835 นางสาวชนิดา สุทธิสนธิ์  PE10
20 B6133146 นางสาวรวิพร ชาวดอน  PE10
21 B6136116 นายวรัชนน ดาผา  PE10
22 B6136420 นางสาวศิริกานดา บัวแก้ว  PE10
23 B6208684 นางสาวภัทรวดี พลมณี  PE10
24 B6216276 นางสาวมัลลิการ์ พรหมสิทธิ์  PE10
25 B6217983 นางสาวกานต์ธิดา เบิบชัยภูมิ  PE10
26 B6219437 นายชลธาร แววนำ  PE10
27 B6221218 นายสิทธิพงษ์ ศิริสิงห์อำไพ  PE10
28 B6221317 นางสาวมนัสนันส์ ยอดสุรินทร์  PE10
29 B6222239 นางสาวอารียา ศรีหนองพอก  PE10
30 B6222703 นายจิรารุวัฒน์ ชาวหลุ่ม  PE10
31 B6222734 นางสาวเนตรนภา ช่วยสงคราม  PE10
32 B6222758 นางสาวนภวรรณ สายมี  PE10
33 B6224387 นางสาวศศิธร ดาวสี  PE10
34 B6225025 นางสาวเมริศรา งามจำรัส  PE10
35 B6225995 นายณัฐดนัย จำปา  PE10
36 B6226886 นางสาวนลินี สีสา  PE10
37 B6236175 นางสาวรมย์ธิรา รักษาภักดี  PE10
38 B6238179 นางสาวกรองกาญจน์ ชัยกิตติพร  PE10
39 B6238292 นางสาวนิรชา ลาสี  PE10
40 B6238384 นางสาวโสรยา เกียรติอุทัยวงศ์  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.