รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม8
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B5972968 นางสาวเพลงพิณ เลิศจันทึก  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
2 B6071561 นางสาวณัฐรินีย์ ยศฉิมพลี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
3 B6071769 นายชนินทร์ บุญมา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
4 B6071776 นายจิรายุทธ อนุรักษ์ธาดากุล  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
5 B6071790 นายกิตติ ฉลูพันธุ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
6 B6071813 นางสาวไอย์รดา ตองเงิน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
7 B6071882 นางสาวสิริยากร ท้าววิราช  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
8 B6071967 นายอำพล จุไรย์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
9 B6072674 นางสาวบวรรัตน์ เขียววิจิตร  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
10 B6072797 นางสาวสิริปราง ดั่นกลาง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
11 B6072872 นางสาวทิติธร นาคจันทึก  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
12 B6073008 นางสาวบุญญาภรณ์ พราหมณ์ไธสง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
13 B6075033 นางสาวรัชนีกร ญาติจันทึก  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
14 B6075163 นางสาวสุนิสา พวงสมบัติ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
15 B6075187 นางสาวอาภากร คูประทุมศิริ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
16 B6075286 นางสาวขนบษร นรารักษ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
17 B6075309 นางสาวธวัลหทัย ชนะค้า  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
18 B6075491 นายนันทวุฒิ ดอกสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)40
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
19 B5852130 นางสาวพิชญา บุตรดี  FOOD TECHNOLOGY10
20 B5852680 นางสาวจีรนันท์ ถิ่นทองหลาง  FOOD TECHNOLOGY10
21 B5854165 นางสาวนันทิยา เพิ่มพูล  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
22 B5804054 นายสุรเชษฐ์ โลจันติ๊  Geological Engineering10
23 B6003265 นางสาวศุภนิดา ทองทศ  Environmental Engineering10
24 B6008932 นางสาวสุดารัตน์ กิติสกนธ์  Agricultural and Food Engineering10
25 B6010348 นางสาวมรกต สมดอกเเก้ว  Environmental Engineering10
26 B6017767 นางสาวโชติรักษ์ ปิ่นสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
27 B6022075 นางสาวสุภัชชา สุขถาวร  Geological Engineering10
28 B6024147 นายวรรณชัย ดีขุนทด  Metallurgical Engineering10
29 B6105570 นางสาวธนัชชา ฉายวิไล  Geological Engineering10
30 B6108137 นายทิชานนท์ นาคนาคา  CE10
31 B6110697 นายณัฐพล พลรักษา  Automotive Engineering10
32 B6111861 นางสาวธิดารัตน์ ภูธง  CE10
33 B6112929 นายยุทธพงษ์ รักตะขบ  Automotive Engineering10
34 B6131531 นายพงศ์พรรณ หยู  Agricultural and Food Engineering10
35 B6132101 นายอนุสาร ทองสุข  CERAMIC ENGINEERING10
36 B6132644 นายชนก โชติธรรม  Agricultural and Food Engineering10
37 B6132941 นายคุโณดม มูลสาร  CE10
38 B6237844 นายจิรภัทร กลมเกลี้ยง  Electronic Engineering10
39 B6237912 นางสาวชาลิสา เกิดศิลป์  Electronic Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
40 B6064594 นางสาวธีรนาฏ สุวรรณรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.