รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม31
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6051198 นายภูวภัท สมพงษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B6236809 นางสาวรัตนวรรณ สื่อกลาง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B5916023 นางสาวณัฐวดี เหล่าทะนนท์  Agricultural and Food Engineering10
4 B6002107 นางสาวยุพิน แป้นแก้ว  Metallurgical Engineering10
5 B6005269 นางสาวธัญญารัตน์ ปานทุ่ง  Metallurgical Engineering10
6 B6008253 นางสาวสุวรรณี ศรีสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
7 B6015718 นางสาวกุลธิดา สุขสวรรณ์  Agricultural and Food Engineering10
8 B6107659 นางสาวศศิกานต์ ทีนะกุล  Agricultural and Food Engineering10
9 B6113261 นางสาวสมฤทัย ฤทธินอก  Environmental Engineering10
10 B6117511 นางสาวสุธาสินี อินทร์เตรียะ  Agricultural and Food Engineering10
11 B6201876 นางสาวสุภาวดี ธรรมนุส  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B6202101 นางสาวปิยธิดา บุ้งทอง  Agricultural and Food Engineering10
13 B6202460 นางสาวชนิภรณ์ เดตะอุต  Metallurgical Engineering10
14 B6208981 นางสาววิจิตรา สายสุข  Agricultural and Food Engineering10
15 B6209896 นางสาวนิชากร ดงใจ  Agricultural and Food Engineering10
16 B6209988 นางสาววรนุช ภูมิโคกรักษ์  Agricultural and Food Engineering10
17 B6210328 นางสาวอาทิตยา เขื่อนคำ  Agricultural and Food Engineering10
18 B6213701 นางสาวนลินทิพย์ ยลถวิล  Agricultural and Food Engineering10
19 B6215699 นายชัชนันท์ จั่วสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
20 B6217235 นางสาวภัณฑิรา ราชาคำ  Agricultural and Food Engineering10
21 B6217907 นางสาวชญาศ์รัชต์ ปภัสภรณ์วณิช  Geological Engineering10
22 B6218454 นายศิริวัฒน์ จันทะสอน  Agricultural and Food Engineering10
23 B6219376 นางสาวอรพรรณ แก้วเขียว  ChemE60
24 B6219567 นายภณ บุญทน  Agricultural and Food Engineering10
25 B6219901 นายกฤตพล แสงอรุณ  Agricultural and Food Engineering10
26 B6221522 นายกฤษณ คชราช  AERONAUTICAL ENGINEERING10
27 B6221607 นายปนุชาญศิลป์ ยึดพวก  Agricultural and Food Engineering10
28 B6221997 นางสาวเสาวลักษณ์ คำไพ  Electronic Engineering10
29 B6222161 นางสาวรัตติกาญจน์ บุญตั้ง  Agricultural and Food Engineering10
30 B6222970 นายมาหามะสักรี หะยีมูซอ  Agricultural and Food Engineering10
31 B6223557 นางสาวสิรินทรา สายสามพราน  Agricultural and Food Engineering10
32 B6223564 นางสาวจันทร สิทธิสังข์  Agricultural and Food Engineering10
33 B6225650 นายอภิสิทธิ์ จรรยาวัฒนชัย  Agricultural and Food Engineering10
34 B6225681 นายภาวิชญ์ อาภาทิพยานุกุล  Agricultural and Food Engineering10
35 B6226091 นายกิติรัฐ ดวงจันทิพย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
36 B6226787 นางสาวณัฐชยา บุญวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
37 B6230586 นางสาวจันทราทิพย์ กองทุ่งมน  Agricultural and Food Engineering10
38 B6235680 นายพรมงคล พวงพันธ์  Electronic Engineering10
39 B6235833 นายสุรเชษฐ์ ไสชิต  Agricultural and Food Engineering10
40 B6236328 นายเสฏฐวุฒิ แสนกล้า  Agricultural and Food Engineering10
41 B6236625 นายอับดุลบาซิต ชูสมบัติ  CERAMIC ENGINEERING10
42 B6237097 นางสาวปาณิสรา ผมงาม  Agricultural and Food Engineering10
43 B6237141 นายภูเบศวร์ แอบกิ่ง  Agricultural and Food Engineering10
44 B6238476 นายปรมินทร์ นาดี  Agricultural and Food Engineering10
45 B6239435 นายนันทวัฒน์ ยืนยง  Agricultural and Food Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
46 B6208226 นางสาววริศรา ชิณแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
47 B6208370 นางสาวอรุณรัตน์ อุริพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
48 B6208585 นางสาวอัจฉราภรณ์ ตองอ่อน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
49 B6232405 นางสาวศิริขวัญ ศรีนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
50 B6232573 นางสาวณัฐชนก พึ่งโค  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.