รายชื่อนศ.
รายวิชา532208 : ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5909674 นายราชันย์ สีเขียว  Environmental Engineering10
2 B6025939 นายชยกฤต คุ้มตะบุตร  Environmental Engineering10
3 B6114817 นายโชคชัย สงภักดี  Environmental Engineering10
4 B6116644 นางสาวกันต์ฤทัย หงษ์ไธสง  Environmental Engineering10
5 B6208967 นายศรัณย์ แสงหัวช้าง  Agricultural and Food Engineering10
6 B6209537 นายสุรชัย ไทยปิยะ  Environmental Engineering10
7 B6210298 นายสุทิวัส นาชิน  Environmental Engineering10
8 B6213497 นายกฤษณะ ชูรัตน์  Environmental Engineering10
9 B6214104 นางสาวศิริลักษณ์ ต้องกระโทก  Environmental Engineering10
10 B6214333 นางสาวกนกวรรณ ภาวะรัตน์  Environmental Engineering10
11 B6214418 นายธนวัฒน์ กลัดเทศ  Environmental Engineering10
12 B6214531 นายสิทธิพงศ์ ใจแก้ว  Environmental Engineering10
13 B6214708 นางสาวสลิลทิพย์ หางสลัด  Environmental Engineering10
14 B6214982 นางสาวจิราภรณ์ บัวลคร  Environmental Engineering10
15 B6215026 นางสาวพรอุมา บุสปัน  Environmental Engineering10
16 B6215095 นางสาวชวิกา กล้าหาญ  Environmental Engineering10
17 B6215163 นางสาวกนกวรรณ แก้วปลอด  Environmental Engineering10
18 B6215385 นายวงศธร ทองเกลียว  Environmental Engineering10
19 B6216580 นางสาวทอไหม พวงสุวรรณ์  Environmental Engineering10
20 B6217068 นางสาวสุภาพร โปร่งสูงเนิน  Environmental Engineering10
21 B6217129 นายเมธัส ดอนหมื่น  Environmental Engineering10
22 B6217204 นางสาวศศิประภา จันทะศรี  Environmental Engineering10
23 B6217631 นางสาวศิริลักษณ์ โทปัญจ่า  Environmental Engineering10
24 B6218133 นางสาวศศิธร ทองพา  Environmental Engineering10
25 B6218607 นายธีระพงษ์ เรืองดิษฐ  Environmental Engineering10
26 B6219482 นางสาวอภิชญา ยั่งยืน  Environmental Engineering10
27 B6219789 นางสาวณัฐฑิชา เกื้อทาน  Environmental Engineering10
28 B6220426 นายวิศรุต แก้วมงคุล  Environmental Engineering10
29 B6220433 นางสาวนภัสกร บูรณกิตติ  Environmental Engineering10
30 B6222437 นายธนาคาร ดำรงค์ศิลป  Environmental Engineering10
31 B6222819 นายณัทพงศ์ สอนจะโปะ  Environmental Engineering10
32 B6224240 นางสาวภัทราวรรณ หวังคุ้มกลาง  Environmental Engineering10
33 B6224455 นางสาวเบญญทิพย์ บัวศรี  Environmental Engineering10
34 B6224509 นางสาวอรวรรณ นันสันเทียะ  Environmental Engineering10
35 B6225223 นายประชา จินดาหอม  Environmental Engineering10
36 B6226039 นายพลวัต จันฤๅชา  Environmental Engineering10
37 B6226312 นางสาวนันทพร ผิวผ่อง  Environmental Engineering10
38 B6230135 นางสาวพรรณวษา ช่วงกรุด  Environmental Engineering10
39 B6230623 นางสาวเขมจิรา ชูประดิษฐ  Environmental Engineering10
40 B6230852 นางสาวจุฑามณี สุนประโคน  Environmental Engineering10
41 B6236212 นางสาวจิลมิกา นาคนิลทอง  Environmental Engineering10
42 B6238315 นางสาวนิตยา ใจรักษา  Environmental Engineering10
43 B6238322 นางสาวฐิติมา พูลเพิ่ม  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.