รายชื่อนศ.
รายวิชา532208 : ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6007430 นางสาวพัชราภา สรสง  Environmental Engineering10
2 B6009250 นางสาวมัชฌิมา ปัญญาจักร์  Environmental Engineering10
3 B6009663 นางสาวภัทรพร ชนะวงศ์  Environmental Engineering10
4 B6010348 นางสาวมรกต สมดอกเเก้ว  Environmental Engineering10
5 B6015114 นางสาววรัญญา ผุยอุทา  Environmental Engineering10
6 B6015398 นางสาววิภาพร ชามะรัตน์  Environmental Engineering10
7 B6019143 นายธนชัย กลีบบัว  Environmental Engineering10
8 B6020491 นายกฤตเมธ ศุจินธรา  Environmental Engineering10
9 B6109950 นางสาวจตุพร ปุรายะโก  Environmental Engineering10
10 B6110970 นางสาวยุวธิดา พันธุ์ภิญญา  Environmental Engineering10
11 B6113124 นายพงษ์สิทธิ์ ริมสกุล  Environmental Engineering10
12 B6114565 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสุโพธิ์  Environmental Engineering10
13 B6115470 นายวีรภัทร สิงห์โท  Environmental Engineering10
14 B6130251 นางสาวพิชญาภัค อำนา  Environmental Engineering10
15 B6131401 นายรัชพล ภู่บุบผากาญจน  Environmental Engineering10
16 B6136291 นางสาวกุลณัฐ ทับทิมทอง  Environmental Engineering10
17 B6136642 นางสาวศิริวัฒนา มากชุมแสง  Environmental Engineering10
18 B6201487 นางสาวจิราวรรณ ดีชื่น  Environmental Engineering10
19 B6201531 นางสาวกิ่งกาญจน์ แก้วเจนกล  Environmental Engineering10
20 B6202613 นายวิชัย ขอนยาง  Environmental Engineering10
21 B6209346 นายสุรพล สุดดี  Environmental Engineering10
22 B6210809 นางสาวชุติมา ยลพันธ์  Environmental Engineering10
23 B6210816 นางสาวณัฐณิชา ทองจันทร์  Environmental Engineering10
24 B6213237 นางสาวณัฐณิชา สังข์งาม  Environmental Engineering10
25 B6214326 นางสาวปิยะธิดา เดียวสุรินทร์  Environmental Engineering10
26 B6214791 นางสาวทิพย์ลดา เกลื่อนกลางดอน  Environmental Engineering10
27 B6215200 นางสาวยอกร อนุพันธ์  Environmental Engineering10
28 B6215286 นางสาวจินตพร สั่งสอนอาตย์  Environmental Engineering10
29 B6215828 นางสาวโชติกานต์ ล้อประสิทธิ์  Environmental Engineering10
30 B6216351 นางสาวเกตุวดี เหลืองขมิ้น  Environmental Engineering10
31 B6216528 นางสาวสุทธิดา โสภาอดุลย์สิริ  PE10
32 B6216603 นายพงศกร พิมพ์สว่าง  Environmental Engineering10
33 B6217754 นางสาวดวงใจ เชยครบุรี  Environmental Engineering10
34 B6217884 นายธนกฤต สุนันทนาม  Environmental Engineering10
35 B6219130 นางสาวสุดารัตน์ บัวทอง  Environmental Engineering10
36 B6219666 นายอภิสิทธิ์ อุดม  Environmental Engineering10
37 B6219826 นายสิทธิชัย วงค์สามารถ  Environmental Engineering10
38 B6221720 นายอดิศักดิ์ กลิ่นหอม  Environmental Engineering10
39 B6222512 นางสาวสุทธิดา บัวทองสิงห์  Environmental Engineering10
40 B6222529 นางสาวมณฑา ศรีแก้ว  Environmental Engineering10
41 B6223311 นางสาวรัษฎากร เลไธสง  Environmental Engineering10
42 B6223366 นางสาวประทุมทอง อินทร์สุระ  Environmental Engineering10
43 B6223885 นางสาวฑิตฐิตา แก้วสุวรรณ์  Environmental Engineering10
44 B6224080 นางสาวชุติมา ชอบสว่าง  Environmental Engineering10
45 B6224325 นายธนภัทร์ เส็งคำปาน  Environmental Engineering10
46 B6225537 นางสาวเบญจกานี เสนาดี  Environmental Engineering10
47 B6225926 นายศิวัช คอนรัมย์  Environmental Engineering10
48 B6225933 นางสาวฐิติมา หมั่นจำรูญ  Environmental Engineering10
49 B6226299 นางสาวจิตตินันท์ สินสมุทร  Environmental Engineering10
50 B6226343 นางสาวพัสตราภรณ์ ดวดกระโทก  Environmental Engineering10
51 B6226374 นายภูมินทร์ ศรีสวัสดิ์  Environmental Engineering10
52 B6226893 นางสาวปนัดดา คำฤาชัย  Environmental Engineering10
53 B6226985 นางสาวพัชราพร มั่งเรือง  Environmental Engineering10
54 B6235857 นายนิธิเดช แสงกล้า  Environmental Engineering10
55 B6236243 นางสาวศรินยา สร้อยมาลัย  Environmental Engineering10
56 B6238230 นายเนติธร ฟักกระโทก  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.