รายชื่อนศ.
รายวิชา532204 : ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6114817 นายโชคชัย สงภักดี  Environmental Engineering10
2 B6116989 นางสาวมุจลินท์ ห้อยพะเนา  Environmental Engineering10
3 B6201487 นางสาวจิราวรรณ ดีชื่น  Environmental Engineering10
4 B6208943 นายวัชรพงษ์ ดุมภ์ใหม่  Environmental Engineering10
5 B6209537 นายสุรชัย ไทยปิยะ  Environmental Engineering10
6 B6209919 นางสาวจุฑาทิพย์ หาทำ  Environmental Engineering10
7 B6210298 นายสุทิวัส นาชิน  Environmental Engineering10
8 B6213497 นายกฤษณะ ชูรัตน์  Environmental Engineering10
9 B6214265 นางสาวสุธาริณี สุรเจริญพงศ์  Environmental Engineering10
10 B6214333 นางสาวกนกวรรณ ภาวะรัตน์  Environmental Engineering10
11 B6214708 นางสาวสลิลทิพย์ หางสลัด  Environmental Engineering10
12 B6214791 นางสาวทิพย์ลดา เกลื่อนกลางดอน  Environmental Engineering10
13 B6214937 นายณัฐพล หิรัญอดุลวิทย์  Environmental Engineering10
14 B6215026 นางสาวพรอุมา บุสปัน  Environmental Engineering10
15 B6215095 นางสาวชวิกา กล้าหาญ  Environmental Engineering10
16 B6215163 นางสาวกนกวรรณ แก้วปลอด  Environmental Engineering10
17 B6215453 นายธนพล นาคแก้ว  Environmental Engineering10
18 B6215767 นางสาวขัตติยา แก้วศรีสุข  Environmental Engineering10
19 B6216351 นางสาวฉัตรธนนันทน์ เหลืองขมิ้น  Environmental Engineering10
20 B6216528 นางสาวสุทธิดา โสภาอดุลย์สิริ  PE10
21 B6216573 นางสาวสมฤทัย ทรายงาม  Environmental Engineering10
22 B6216580 นางสาวทอไหม พวงสุวรรณ์  Environmental Engineering10
23 B6217068 นางสาวสุภาพร โปร่งสูงเนิน  Environmental Engineering10
24 B6217129 นายเมธัส ดอนหมื่น  Environmental Engineering10
25 B6217310 นางสาวนรภัทร ระหงษ์  Environmental Engineering10
26 B6217617 นางสาวศิรันนิยา วัฒน์ธิยากรณ์  Environmental Engineering10
27 B6217891 นายพงศกร อริยมนตรี  Environmental Engineering10
28 B6218133 นางสาวศศิธร ทองพา  Environmental Engineering10
29 B6218607 นายธีระพงษ์ เรืองดิษฐ  Environmental Engineering10
30 B6218997 นางสาวรัชดาภรณ์ เชื้อสูงเนิน  Environmental Engineering10
31 B6219000 นางสาวณัฐภรณ์ พรมชาติ  Environmental Engineering10
32 B6219789 นางสาวณัฐฑิชา เกื้อทาน  Environmental Engineering10
33 B6220006 นายฐาปนพงศ์ ทะยอมใหม่  Environmental Engineering10
34 B6220433 นางสาวนภัสกร บูรณกิตติ  Environmental Engineering10
35 B6220785 นางสาวลักษิกา คำดี  Environmental Engineering10
36 B6221096 นางสาวขนิษฐา สุขอยู่  Environmental Engineering10
37 B6221720 นายอดิศักดิ์ กลิ่นหอม  Environmental Engineering10
38 B6221966 นายสุริยา โสภณ  Environmental Engineering10
39 B6222185 นางสาววิลาวัณย์ นาสนไชย  Environmental Engineering10
40 B6222512 นางสาวสุทธิดา บัวทองสิงห์  Environmental Engineering10
41 B6222529 นางสาวมณฑา ศรีแก้ว  Environmental Engineering10
42 B6223311 นางสาวรัษฎากร เลไธสง  Environmental Engineering10
43 B6223366 นางสาวประทุมทอง อินทร์สุระ  Environmental Engineering10
44 B6223885 นางสาวฑิตฐิตา แก้วสุวรรณ์  Environmental Engineering10
45 B6223991 นางสาวธัญญาลักษณ์ สุวรรณโส  Environmental Engineering10
46 B6224240 นางสาวภัทราวรรณ หวังคุ้มกลาง  Environmental Engineering10
47 B6224455 นางสาวเบญญทิพย์ บัวศรี  Environmental Engineering10
48 B6224950 นายกุญชร จันทร์รัตนประภา  Environmental Engineering10
49 B6225223 นายประชา จินดาหอม  Environmental Engineering10
50 B6225322 นายเกรียงไกร บุญสินชัย  Environmental Engineering10
51 B6226299 นางสาวจิตตินันท์ สินสมุทร  Environmental Engineering10
52 B6226374 นายภูมินทร์ ศรีสวัสดิ์  Environmental Engineering10
53 B6226862 นายธนพล เรไร  Environmental Engineering10
54 B6226985 นางสาวพัชราพร มั่งเรือง  Environmental Engineering10
55 B6230623 นางสาวเขมจิรา ชูประดิษฐ  Environmental Engineering10
56 B6236212 นางสาวจิลมิกา นาคนิลทอง  Environmental Engineering10
57 B6236373 นางสาวสิริกาญจน์ เรืองคณาสันต์  Environmental Engineering10
58 B6237967 นายวรชัย ปัดถาธิตัง  Environmental Engineering10
59 B6238230 นายเนติธร ฟักกระโทก  Environmental Engineering10
60 B6238322 นางสาวฐิติมา พูลเพิ่ม  Environmental Engineering10
61 B6238513 นางสาวสุพรรณี สระน้อย  CERAMIC ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.