รายชื่อนศ.
รายวิชา532204 : ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6107482 นางสาวสุวกุล ทับที  Environmental Engineering10
2 B6113926 นางสาวณัฐรินีย์ วัดสำโรง  Environmental Engineering10
3 B6115470 นายวีรภัทร สิงห์โท  Environmental Engineering10
4 B6201531 นางสาวกิ่งกาญจน์ แก้วเจนกล  Environmental Engineering10
5 B6202613 นายวิชัย ขอนยาง  Environmental Engineering10
6 B6208967 นายศรัณย์ แสงหัวช้าง  Agricultural and Food Engineering10
7 B6209346 นายสุรพล สุดดี  Environmental Engineering10
8 B6210809 นางสาวชุติมา ยลพันธ์  Environmental Engineering10
9 B6210816 นางสาวณัฐณิชา ทองจันทร์  Environmental Engineering10
10 B6213237 นางสาวณัฐณิชา สังข์งาม  Environmental Engineering10
11 B6214104 นางสาวศิริลักษณ์ ต้องกระโทก  Environmental Engineering10
12 B6214326 นางสาวปิยะธิดา เดียวสุรินทร์  Environmental Engineering10
13 B6214418 นายธนวัฒน์ กลัดเทศ  Environmental Engineering10
14 B6214531 นายสิทธิพงศ์ ใจแก้ว  Environmental Engineering10
15 B6214982 นางสาวจิราภรณ์ บัวลคร  Environmental Engineering10
16 B6215200 นางสาวยอกร อนุพันธ์  Environmental Engineering10
17 B6215286 นางสาวจินตพร สั่งสอนอาตย์  Environmental Engineering10
18 B6215385 นายวงศธร ทองเกลียว  Environmental Engineering10
19 B6215828 นางสาวโชติกานต์ ล้อประสิทธิ์  Environmental Engineering10
20 B6216603 นายพงศกร พิมพ์สว่าง  Environmental Engineering10
21 B6217204 นางสาวศศิประภา จันทะศรี  Environmental Engineering10
22 B6217631 นางสาวศิริลักษณ์ โทปัญจ่า  Environmental Engineering10
23 B6217754 นางสาวดวงใจ เชยครบุรี  Environmental Engineering10
24 B6217884 นายธนกฤต สุนันทนาม  Environmental Engineering10
25 B6219130 นางสาวสุดารัตน์ บัวทอง  Environmental Engineering10
26 B6219482 นางสาวอภิชญา ยั่งยืน  Environmental Engineering10
27 B6219666 นายอภิสิทธิ์ อุดม  Environmental Engineering10
28 B6219826 นายสิทธิชัย วงค์สามารถ  Environmental Engineering10
29 B6220426 นายวิศรุต แก้วมงคุล  Environmental Engineering10
30 B6222437 นายธนาคาร ดำรงค์ศิลป  Environmental Engineering10
31 B6222819 นายณัทพงศ์ สอนจะโปะ  Environmental Engineering10
32 B6224080 นางสาวชุติมา ชอบสว่าง  Environmental Engineering10
33 B6224325 นายธนภัทร์ เส็งคำปาน  Environmental Engineering10
34 B6224509 นางสาวอรวรรณ นันสันเทียะ  Environmental Engineering10
35 B6225537 นางสาวเบญจกานี เสนาดี  Environmental Engineering10
36 B6225926 นายศิวัช คอนรัมย์  Environmental Engineering10
37 B6225933 นางสาวฐิติมา หมั่นจำรูญ  Environmental Engineering10
38 B6226039 นายพลวัต จันฤๅชา  Environmental Engineering10
39 B6226312 นางสาวนันทพร ผิวผ่อง  Environmental Engineering10
40 B6226343 นางสาวพัสตราภรณ์ ดวดกระโทก  Environmental Engineering10
41 B6226893 นางสาวปนัดดา คำฤาชัย  Environmental Engineering10
42 B6230135 นางสาวพรรณวษา ช่วงกรุด  Environmental Engineering10
43 B6230852 นางสาวจุฑามณี สุนประโคน  Environmental Engineering10
44 B6235857 นายนิธิเดช แสงกล้า  Environmental Engineering10
45 B6236243 นางสาวศรินยา สร้อยมาลัย  Environmental Engineering10
46 B6238315 นางสาวนิตยา ใจรักษา  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.