รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม24
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5707973 นายพงศ์เทพ บูรณชัยสิทธิ์  CE10
2 B5919710 นายสรอรรถ ถิ่นก้อง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
3 B6005665 นางสาวจุฑาทิพย์ ปัดถามัง  Environmental Engineering10
4 B6006402 นายชุมพล บำรุงสุข  Transportation And Logistics Engineering10
5 B6008505 นางสาวพรรณภา จะรอบรัมย์  Transportation And Logistics Engineering10
6 B6009250 นางสาวมัชฌิมา ปัญญาจักร์  Environmental Engineering10
7 B6009847 นางสาวสโรชา จันทร์สมบัติ  Transportation And Logistics Engineering10
8 B6013189 นายพิเชษฐ์ ภิระบรรณ์  Transportation And Logistics Engineering10
9 B6013257 นายวัชระกร สุวรรณบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
10 B6016111 นางสาวผกามาศ ทีอุทิศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
11 B6021689 นายดำรงฤทธิ์ แสงจันทร์  Environmental Engineering10
12 B6021863 นางสาวกนกอร ศรีสาคร  Transportation And Logistics Engineering10
13 B6022112 นายชยุตม์ สุกใส  Transportation And Logistics Engineering10
14 B6024352 นางสาวรสิกา สุขสวาท  Environmental Engineering10
15 B6024536 นายนิวัฒน์ชัย นพรัตน์  CE10
16 B6026288 นายสิรภพ หล่อพัฒนเกษม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
17 B6027285 นายกองทัพ ชัยยศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
18 B6028923 นางสาวนิธิวดี กนกชัชวาล  CE10
19 B6029517 นางสาวอรญา ทิพย์เสนา  Geological Engineering10
20 B6102623 นายฐิติพงศ์ รอดพรม  CE10
21 B6103378 นายเสฎฐวุฒิ เกิดศร  Electronic Engineering10
22 B6103873 นายพงศธร เขียวคำ  CE10
23 B6104115 นายผดุงเกียรติ คอนสวรรณ์  CE10
24 B6104856 นายปรมัตถ์ จันทน์หอม  CE10
25 B6108250 นายเสกสรร นามบุรี  CE10
26 B6109134 นายกฤตภาส บุญสืบ  CE10
27 B6110826 นางสาวแพรทอง พัฒนจักร์  CE10
28 B6116217 นางสาวนาขวัญ เสนลา  CE10
29 B6116385 นางสาวนนธิฌา แสงวิจิตร  Environmental Engineering10
30 B6116439 นายโยธาวัฒน์ แสนโคตร  CE10
31 B6117894 นายณัฐวุฒิ โอบอ้อม  CE10
32 B6131302 นายศิวกร คุณประทุม  CE10
33 B6215668 นายภาณุวิชญ์ ชุมจันทร์  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.