รายชื่อนศ.
รายวิชา103101 : CALCULUS I
กลุ่ม10
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6016289 นางสาวมนสิชา ชะรอยรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
2 B6016753 นางสาววิภาวดี นนท์ช้าง  TCE10
3 B6102937 นางสาวสุภาพรรณ กองมณี  CERAMIC ENGINEERING10
4 B6104832 นางสาววรันธร จันตา  Agricultural and Food Engineering10
5 B6105921 นางสาวพนิตกาญจน์ ชำนาญ  ChemE10
6 B6110970 นางสาวยุวธิดา พันธุ์ภิญญา  Environmental Engineering10
7 B6113124 นายพงษ์สิทธิ์ ริมสกุล  Environmental Engineering10
8 B6113261 นางสาวสมฤทัย ฤทธินอก  Environmental Engineering10
9 B6113926 นางสาวณัฐรินีย์ วัดสำโรง  Environmental Engineering10
10 B6117344 นายธนายุทธ อ่อนจรี  Agricultural and Food Engineering10
11 B6131814 นายมรกรต ป้องกัน  Environmental Engineering10
12 B6132644 นายชนก โชติธรรม  Agricultural and Food Engineering10
13 B6200961 นายกุลภัทร ยานะ  Agricultural and Food Engineering10
14 B6201265 นางสาวธนาภรณ์ ฉลวยศรี  PE10
15 B6201913 นายธนวรรธน์ นามสวัสดิ์  PE10
16 B6202927 นายชิษณุพงศ์ กันยาตี  CERAMIC ENGINEERING10
17 B6208646 นายภานุวัฒน์ เที่ยงโยธา  Mechatronics Engineering10
18 B6208677 นางสาวกัลยาวรรณ เพชรดี  Metallurgical Engineering10
19 B6208684 นางสาวภัทรวดี พลมณี  PE10
20 B6208707 นายทวีสิทธิ์ อาป้อง  CERAMIC ENGINEERING10
21 B6209063 นางสาวนภัสสร หงษ์ร่อน  PE10
22 B6209087 นายปิยภัทร พลพิมพ์  PE10
23 B6209285 นายธรนินทร์ นางสิงอ้อ  CERAMIC ENGINEERING10
24 B6209490 นางสาวจันทนิภา หลักบึง  PE10
25 B6210267 นายปณิธิ จรรยาศิริ  PRECISION ENGINEERING10
26 B6215064 นางสาวศิรประภา ชื่นจันทร์ดี  CERAMIC ENGINEERING10
27 B6215378 นางสาวอริษรา บุษราคำ  PE10
28 B6215484 นางสาวเบญจรัตน์ กำลังรัมย์  CERAMIC ENGINEERING10
29 B6217402 นายกิตติภพ มณีอนันตเศรษฐ์  PRECISION ENGINEERING10
30 B6217488 นางสาวจันทวรรณ สิญญานันท์  Mechatronics Engineering10
31 B6217792 นายนครินทร์ หงษ์บินมา  CERAMIC ENGINEERING10
32 B6218355 นางสาวปนัดดา อามาตมนตรี  PRECISION ENGINEERING10
33 B6218614 นายโสภณ มีแก้ว  Environmental Engineering10
34 B6218621 นางสาววิไลวรรณ วังคีรี  PE10
35 B6218645 นางสาวศศิธร ทันใจ  PE10
36 B6218768 นายปริญญา ลำเทียน  PE10
37 B6218935 นางสาวอภิญญา บาลัน  PE10
38 B6219451 นางสาวกชมนปภานัน ทองมณี  Agricultural and Food Engineering10
39 B6219475 นางสาวพิมพ์พจี สุขรี  Agricultural and Food Engineering10
40 B6219772 นางสาวกุลธิดา ดีดวงพันธ์  Agricultural and Food Engineering10
41 B6220228 นางสาวจุฑามาศ สีภู  CERAMIC ENGINEERING10
42 B6220679 นางสาวธิดาพร ทนนศรี  CERAMIC ENGINEERING10
43 B6221201 นางสาวปาริชาติ เจริญราษฎร์  Agricultural and Food Engineering10
44 B6221218 นายสิทธิพงษ์ ศิริสิงห์อำไพ  PE10
45 B6221591 นางสาวจุฑาพร พุ่มหลิ่ง  PE10
46 B6222352 นายธีระพงษ์ แก้วหยาด  Agricultural and Food Engineering10
47 B6222390 นางสาวกรองแก้ว คะนอง  N/A10
48 B6222499 นายอรชุน ลุนทอง  N/A10
49 B6222505 นางสาวเกศปริณโญ บุตรเพ็ง  CERAMIC ENGINEERING10
50 B6222963 นายสกุลเทพ รัตนเชษฐ์  Mechatronics Engineering10
51 B6223243 นางสาวสุดารัตน์ ภูเด่นไสย  PE10
52 B6223274 นางสาวกัญศิมา ราชมุลตรี  CERAMIC ENGINEERING10
53 B6223281 นายปฐมพร วงค์ภักดี  PE10
54 B6223571 นางสาวนุชนาท กองทรัพย์  PE10
55 B6223601 นางสาวญาตาวี ลีบุญญะ  PE10
56 B6224110 นางสาวกวิสรา ชมบุญ  PRECISION ENGINEERING10
57 B6224486 นายอภิพัฒน์ สายหอม  PE10
58 B6224592 นางสาวอุทุมพร พับโพธิ์  PRECISION ENGINEERING10
59 B6224691 นายผดุงพงษ์ บรรเรียนกิจ  PE10
60 B6224752 นางสาวสุมินทรา ศรีเทพสวด  Mechatronics Engineering10
61 B6224837 นางสาวชญานี คงชุ่ม  N/A10
62 B6224875 นายพิษณุพร อ่วมเพ็ชร์  CERAMIC ENGINEERING10
63 B6224912 นายพชร ขวานทอง  CERAMIC ENGINEERING10
64 B6225254 นางสาววิภาวดี บุญสนธ์  Geological Engineering10
65 B6225360 นางสาวนภัสสร นิลารัตน์  PE10
66 B6225636 นางสาวอลิษา ศรีบุ่งง้าว  CERAMIC ENGINEERING10
67 B6225889 นางสาวปพิชญา พุทธวงศ์  Mechatronics Engineering10
68 B6226107 นายศิรกิตติ์ พิมพ์ปรุ  N/A60
69 B6226138 นางสาวปัณฑารีย์ ลาดโลศรี  PE10
70 B6226145 นางสาวพรพิส พุทธดีพาวณิชย์  CERAMIC ENGINEERING10
71 B6226275 นายชิษณุพงศ์ ธีระเสถียรโสภณ  PE10
72 B6226480 นางสาวเกษราพร โนนตะภาพ  N/A10
73 B6226824 นายปรม เจริญพร  Electronic Engineering10
74 B6227180 นายอิทธิกร ชูชื่น  N/A60
75 B6227197 นายวิชญ์พงศ์ สุโพธิ์  Electronic Engineering10
76 B6227227 นางสาวพัชรมัย ณรงค์ไชย  PE10
77 B6230531 นางสาวพิชญาภัค อัปการัตน์  PE10
78 B6230579 นางสาวสิรินทร สำราญนิช  PE10
79 B6230647 นายธนะพล รัตนะ  PE10
80 B6230982 นางสาวอลิชา ศรีสูงเนิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
81 B6235680 นายพรมงคล พวงพันธ์  Electronic Engineering10
82 B6235789 นายต่อเกียรติ จันทะวงค์  PE10
83 B6235796 นายธนัช อังกนก  Environmental Engineering10
84 B6235987 นางสาวสนธยา มาตรแสง  CERAMIC ENGINEERING10
85 B6236090 นางสาวศิรประภา บอกขุนทด  Environmental Engineering10
86 B6236250 นายชัยมงคล มะอาจเลิศ  N/A10
87 B6236366 นางสาวกนิษฐา สุขรี  PE10
88 B6236601 นายอับดิลละห์ เจะนิ  CERAMIC ENGINEERING10
89 B6238100 นายศักดิ์ชาย อ่อนสมบูรณ์  CERAMIC ENGINEERING10
90 B6238445 นายศิวัช หงสกุล  N/A10
91 B6239138 นายกัสมา เง่อเลิศ  Agricultural and Food Engineering10
92 B6239442 นางสาวอภิญญา ภักดีสอน  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.