รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม21
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5910670 นางสาวศิริวรรณ นามโพธิ์ชัย  CPE10
2 B5912544 นายพงศธร คำเบ้าเมือง  Metallurgical Engineering10
3 B5914975 นางสาวรติมา กิมสวัสดิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
4 B5915569 นางสาวสุลิสา เฮ้าประมงค์  Agricultural and Food Engineering10
5 B5916436 นางสาวจาฬุมาศ อัปกาญจน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
6 B5924653 นายณฐศร ทรัพย์ประเสริฐ  Metallurgical Engineering10
7 B6000783 นายพรเทพ ทวีทรัพย์  CPE10
8 B6002121 นางสาวยุพา สุภาพงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
9 B6002657 นางสาวอรอนงค์ ก้านลำภู  Transportation And Logistics Engineering10
10 B6003296 นายภุมรินทร์ เพียวสูงเนิน  CPE10
11 B6003678 นางสาวทิพย์อาพร จาบทอง  Transportation And Logistics Engineering10
12 B6005054 นายกฤษฎา จาบตะคุ  Electronic Engineering10
13 B6007256 นางสาวศุภักษร คุ้มสวัสดิ์  Transportation And Logistics Engineering10
14 B6007652 นายศุภวิชญ์ มาริชิน  Electronic Engineering10
15 B6011505 นางสาวเกศติยา เมืองแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B6015473 นายธนาพล ทับสาร  Electronic Engineering10
17 B6016043 นางสาวธนภัทร เชื้อเย็น  Transportation And Logistics Engineering10
18 B6017354 นายศรราม ศรีสมพร  Electronic Engineering10
19 B6025434 นายคุณากร ปิ่นแก้ว  Electronic Engineering10
20 B6103347 นายธีรภัทร์ เกิดปราชญ์  ME10
21 B6107376 นายพิทักษ์ ทองรอด  ME10
22 B6108465 นายมนตรี นิลทับ  ME10
23 B6110741 นางสาวปิยาพัชร พลางวัน  ME10
24 B6111502 นางสาวอาทิตย์ตญา เพิ่มพล  ME10
25 B6113957 นายอัษฎาวุธ วันทอง  Agricultural and Food Engineering10
26 B6114367 นายนวบดี ศรีนิล  ME10
27 B6114503 นายตรีธันวา ศรีวะสุทธิ์  ME10
28 B6115562 นายพิชญา สิริโภคาสาธุกิจ  CPE10
29 B6116774 นายรุ่งทรัพย์ หมั่นกุดเวียน  ME10
30 B6130909 นายปฏิพล คงเสมา  ME10
31 B6131005 นายพงษ์พิพัฒน์ ประสงค์เศษ  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.