รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม17
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5805013 นายธนัท ศรีคำภา  Geological Engineering10
2 B5924547 นางสาวญาสุมิน มากภิบาล  Electronic Engineering10
3 B6000394 นางสาวภัทรภร แนบสนิท  Transportation And Logistics Engineering10
4 B6000714 นางสาวแสงดาว อินสิง  Transportation And Logistics Engineering10
5 B6000721 นางสาวธีริศรา ถีสูงเนิน  Transportation And Logistics Engineering10
6 B6000776 นางสาวภัทรลภา บุบผาชาติ  Transportation And Logistics Engineering10
7 B6002282 นายภุชเคนทร์ สิงห์ปรุ  Transportation And Logistics Engineering10
8 B6002435 นางสาวกัญญาณี ศรีเพียร  Transportation And Logistics Engineering10
9 B6002879 นางสาวจันทร์ฉาย สุวรรณโค  Transportation And Logistics Engineering10
10 B6003388 นางสาวธนพร วัฒน์ชัยพนา  Transportation And Logistics Engineering10
11 B6003739 นางสาวปวรรณรัตน์ ท้องฟ้า  Transportation And Logistics Engineering10
12 B6004217 นางสาวกนกวรรณ ขันประกอบ  Transportation And Logistics Engineering10
13 B6004484 นางสาวรุ่งนภา ต่ายกระโทก  Transportation And Logistics Engineering10
14 B6004729 นางสาวสุชาณรี เอนกพงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
15 B6005962 นางสาวอุบลวรรณ ศรีภักดี  Transportation And Logistics Engineering10
16 B6005979 นางสาวรินทร์ชิสา พิชิตชัยธนินท์  Transportation And Logistics Engineering10
17 B6006495 นางสาวชลลดา ชอบขยัน  Transportation And Logistics Engineering10
18 B6007591 นางสาวรวิสรา เจียมมะเริง  Transportation And Logistics Engineering10
19 B6007621 นางสาวสิรินยา กิ่งจันมน  Transportation And Logistics Engineering10
20 B6008185 นางสาวรุ่งทิวา เก่งกว่าสิงห์  Transportation And Logistics Engineering10
21 B6008314 นางสาวศุภิกา กวนกระโทก  Transportation And Logistics Engineering10
22 B6009434 นางสาวธัญกร หาญวิเศษ  Transportation And Logistics Engineering10
23 B6009458 นายสุระรัถ ศรีเหรา  Transportation And Logistics Engineering10
24 B6011512 นางสาวพรนภา นิมิตรทรัพย์  Transportation And Logistics Engineering10
25 B6011574 นางสาววิรัลพัชร รัชตะกมลชาติ  Transportation And Logistics Engineering10
26 B6015015 นางสาวญาสุมินทร์ พิมยศ  ME10
27 B6015206 นางสาวอรชิตา มีพันธ์  Transportation And Logistics Engineering10
28 B6015251 นายชยเกียรติ ตั้งกีรติชัย  Transportation And Logistics Engineering10
29 B6015541 นายปฐมพงษ์ ประสิทธิ์พันธ์  Transportation And Logistics Engineering10
30 B6017231 นางสาวจิดาภา กิจทวี  Transportation And Logistics Engineering10
31 B6018788 นางสาวฐิติวรดา บัวภา  Transportation And Logistics Engineering10
32 B6018870 นางสาวกชอร สำเภา  Transportation And Logistics Engineering10
33 B6019693 นางสาวณัฐณิชา ทะนานทอง  Transportation And Logistics Engineering10
34 B6020293 นางสาวสุทธิดา แสวงชอบ  Transportation And Logistics Engineering10
35 B6021313 นางสาวนันทิดา สมัญญา  Transportation And Logistics Engineering10
36 B6022129 นางสาวพัชราภา วิจิตขจี  Transportation And Logistics Engineering10
37 B6025786 นางสาวเยาวพรรณ นามบุญลือ  Transportation And Logistics Engineering10
38 B6103095 นายศิริมงคล กำเนิดพรม  Environmental Engineering10
39 B6106843 นางสาวนณัสกร ตะเคียนสก  Electronic Engineering10
40 B6117467 นางสาวนินัสมีย์ อาแว  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.