รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม9
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6119508 นางสาวปาริฉัตร เติมสมบัติ  Chemistry10
2 B6312664 นางสาวจิตรวรรณ จิตรธรรม  MATHEMATICS10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
3 B6073404 นางสาวสุชัญญา โตสนั่น  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4 B6001698 นางสาวธนพร เกษสะอาด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
5 B6004958 นางสาวญาณิศา สิงห์ทอง  Electronic Engineering10
6 B6005771 นายสรยุทธ แดงนา  Automotive Engineering10
7 B6007362 นายณรงค์ฤทธิ์ อุทัยรัตน์เจริญ  TCE10
8 B6007447 นางสาวปิยะธิดา ชื่นตา  Automotive Engineering10
9 B6007805 นายนิมิต กุลบุตร  Metallurgical Engineering10
10 B6008635 นายชัยวัฒน์ กาญจนพิมาย  TCE10
11 B6008888 นางสาวขนิษฐา จ่าโนนสูง  TCE10
12 B6010041 นางสาวอัมพร แสนกระจาย  Metallurgical Engineering10
13 B6015558 นายศุภชัย ดอกบัว  TCE10
14 B6015817 นายอธิพล สร้องโสม  ME10
15 B6016197 นายพันธวัช อุกำเเพง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
16 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต  Agricultural and Food Engineering10
17 B6024697 นางสาวธารินี จำปาชื่น  IE10
18 B6027612 นางสาวกรองกนก คำมุงคุณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
19 B6103064 นางสาวอภิสรา การินไชย  Environmental Engineering10
20 B6103385 นางสาวนัยนา เกิดเหลี่ยม  Environmental Engineering10
21 B6106430 นางสาวลักษณารีย์ ไชยสุทธิ์  Environmental Engineering10
22 B6239541 นางสาวนิธินันท์ คนยัง  Metallurgical Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
23 B6061418 นางสาวเกศมณี วรรณสุทธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
24 B6061425 นางสาวลภัสรดา ราชจริต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B6061432 นางสาวศุภนิดา ชงขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B6061449 นางสาวจุฑามาศ ชูจันทึก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B6061456 นางสาวอาภาพร หงษ์ขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
28 B6061685 นางสาวพิมพ์ระพัทร์ กองขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B6061784 นางสาวนภัสสร สุวรพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
30 B6061951 นางสาวปิยนันท์ สุดใจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B6062354 นางสาวกุลธิดา รัตนมณี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
32 B6062439 นางสาวสิริกานดา มักอ้น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
33 B6062491 นางสาวกัลยา ทับทิม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
34 B6062514 นางสาวอังคณา มุ่งพึ่งกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
35 B6064488 นางสาวณัฐณิชา พิตตะขบ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
36 B6065171 นางสาวชนิตา ผะกาเกศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
37 B6065324 นางสาวกนกพร จำปาศิริ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
38 B6065362 นางสาวแพรวพรรณ ไวกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
39 B6065454 นางสาวศศิกานต์ ศรีสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
40 B6065508 นางสาววิไลพร แสงสว่าง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.