รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000066 นางสาวนัยพร วัฒนกูล  ChemE10
2 B6000547 นายปิยะลาภ คำรัง  ChemE10
3 B6000578 นางสาวศิลานุช ชาวบ้านคอย  ChemE10
4 B6002039 นางสาวประภัสสร ศรีบัวโรย  ChemE10
5 B6003401 นางสาวนพมาศ โงสันเทียะ  ME10
6 B6003562 นายภาณุวัฒน์ อังกาบ  ChemE10
7 B6003593 นายพัฒนพงษ์ พรรณา  ChemE10
8 B6004743 นางสาวศิริวิภา คำพิลา  ChemE10
9 B6005016 นางสาวณัฐชยา มั่นใจ  ChemE10
10 B6007478 นางสาวจุฑาทิพย์ ธรรมสุทธิ  ChemE10
11 B6007508 นางสาวสัณห์สินี แซ่ลี้  ChemE10
12 B6008048 นางสาวธัญญาลักษณ์ รังหอม  ChemE10
13 B6008093 นายปรีชา บัวทอง  ChemE10
14 B6008857 นางสาวปาณิศา เหล่าปาสี  ChemE10
15 B6010157 นางสาวสุดารัตน์ เสาร์แก้ว  Transportation And Logistics Engineering10
16 B6010638 นางสาวศุนิษา ปะจินัง  ChemE10
17 B6012823 นายคเชนทร์ พูนไธสง  ChemE10
18 B6013035 นางสาวสุภัสรา จันทรสาย  ChemE10
19 B6013646 นางสาวสริมน จิตอารี  ChemE10
20 B6014216 นางสาววิลาสินี ราบรื่น  ChemE10
21 B6015855 นางสาวกุลธิดา แก้วอนันต์  Metallurgical Engineering10
22 B6016371 นางสาววิภาพร คือพันดุง  ChemE10
23 B6016418 นางสาวสรัลพร ศรีประทุม  ChemE10
24 B6016456 นางสาวภัทรียา พรมงูเหลือม  ChemE10
25 B6016463 นางสาวศิริรัตน์ จันทป  ChemE10
26 B6016470 นายธวัชชัย อิ่มสมบัติ  ChemE10
27 B6016487 นางสาวนารินทร์ สระทองพูน  ChemE10
28 B6019235 นายธนภูมิ ศูนย์นอก  ChemE10
29 B6019778 นางสาวศันศนีย์ พลแสน  Environmental Engineering10
30 B6022082 นางสาวธวัลหทัย ยางธิสาร  ChemE10
31 B6022198 นางสาวสุวนันท์ ภักดี  ChemE10
32 B6024208 นายนวพัฒน์ ปิ่นสุวรรณ  ChemE10
33 B6024307 นางสาวจินต์จุฑา ภาพเจริญ  ChemE10
34 B6024499 นายโชคชัย นาคะอินทร์  ChemE10
35 B6024789 นางสาวปิยะธิดา บุญมาก  ChemE10
36 B6026523 นางสาวทวินันท์ พิมพ์ทองงาม  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.