รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6004552 นางสาวพลอยธันยา ธัญญ์วรนนท์  TCE10
2 B6009953 นายมนต์ชัย แสนณรงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
3 B6013042 นางสาวสุวิชาดา สอนตะคุ  TCE10
4 B6016593 นางสาวทักษพร สุทธิโรจน์  TCE10
5 B6107239 นายธนโชติ ทวีจิตร  ME10
6 B6108861 นางสาวญาศิริ บุญจันทร์  ME10
7 B6108885 นางสาวอภิญญา บุญจันทร์  ME10
8 B6109523 นางสาวประกายดาว ประทุมเนตร  ME10
9 B6117474 นายจิตรภาณุ อาษากลาง  ME10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
10 B6060473 นางสาวอรนุช เครื่องประดับ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B6061470 นางสาวกะรัตเพชร นาคปลัด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
12 B6061586 นางสาวชัชราภรณ์ มาลำโกน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
13 B6061609 นางสาวปทุมพร นาชัยเวียง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
14 B6061630 นางสาวพัชรนันท์ ธรานุกูลวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
15 B6061777 นางสาวอนงค์นาถ ปัตริยะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
16 B6061845 นางสาวภัทราวดี กิพิมาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B6062088 นายรักสิทธิ์ ดวงท้าวเศษ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B6062200 นายธนวัฒน์ คตบัว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
19 B6062736 นางสาวภัทราภรณ์ ภูผาลิช่อ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
20 B6062798 นางสาวชลิตา ภูกองไชย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B6062927 นางสาวจารุวรรณ ต่อพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
22 B6063139 นางสาวจิตนภา ดำแพร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B6063221 นางสาวศิริลักษณ์ นีสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
24 B6063269 นางสาวช้องณางค์ ลอยเลื่อน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B6063290 นางสาวเยาวเรศ กันภัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B6063498 นายวุฒิภัทร ศรีพระจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B6063542 นายอนุชิต นีระไทย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
28 B6063665 นางสาวพิมพ์ชนก แก่นคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B6063795 นางสาวอภิชญา ก๋าสม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
30 B6064747 นางสาววณัญญา ก้อนทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B6064921 นางสาวศิริรัตน์ มูลจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
32 B6064983 นางสาวขวัญฤดี สาทิพจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
33 B6064990 สิบเอกหญิงสโรชินี หลีประเสริฐ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
34 B6065027 นางสาวนภัสวรรณ มั่นสุขผล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
35 B6065041 นางสาวทรรศพร ภูกิ่งงาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
36 B6065058 นางสาวดวงสุดา พงษ์จังหรีด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
37 B6065065 นางสาววริษา กาเด็น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
38 B6065393 นางสาวจิราภรณ์ สรรเสริญสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
39 B6065416 นางสาวกาญจนา ศรีวิเศษ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
40 B6065485 นายนภัส อภิสิทธิไกรโศภิต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.