รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5952427 นายณชนก เหนียงกระโทก  FOOD TECHNOLOGY10
2 B5952472 นางสาวชลธิชา มูลโพธิ์  FOOD TECHNOLOGY10
3 B5952496 นางสาวภัศรา พึ่งพงษ์  FOOD TECHNOLOGY10
4 B5952595 นางสาวรัชนีกร กาฬภักดี  FOOD TECHNOLOGY10
5 B5952762 นายนภนต์ กีรติเพียรเลิศ  FOOD TECHNOLOGY10
6 B5952922 นายธงชัย อิ่มสันเทียะ  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
7 B5802777 นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว  IE10
8 B6001186 นางสาวอัจฉราพร โอกระโทก  CPE10
9 B6001520 นายกิตติชัย จิตเจริญ  CPE10
10 B6001537 นายคงเดช เที่ยงทางธรรม  CPE10
11 B6001728 นางสาวกัญญาณัฐ เพ็ชรสังหาร  Environmental Engineering10
12 B6001803 นางสาวพิชชาพร แป้นศรี  CPE10
13 B6002671 นายธเนศร์ จันทร์ศิริสกุล  CPE10
14 B6007690 นายกิตติพันธ์ เฟื่องคร  CPE10
15 B6008031 นายอรรถกรณ์ โพธิ์ปาน  CPE10
16 B6009793 นางสาววริศรา มาตย์นอก  CPE10
17 B6010201 นายปกรณ์ หาญนิโรจน์รัมย์  CPE10
18 B6010317 นายธนพงษ์ ธรรมนิตย์กิจ  CPE10
19 B6011017 นายวิศรุต เทศารินทร์  CPE10
20 B6011734 นายพีระพล ทองนาค  CPE10
21 B6011987 นายวศิน แม่นชัยภูมิ  CPE10
22 B6012496 นายกิตติธร แสงจีน  CPE10
23 B6013448 นายดำรงศักดิ์ สุขะตะ  TCE10
24 B6015886 นางสาวปภัชชานันท์ คำทะเนตร  CPE10
25 B6015978 นางสาวฐิตาภรณ์ เพชร์แสง  CPE10
26 B6018474 นางสาวจิราพร วรสุข  CPE10
27 B6018665 นายอธิวัฒน์ สมพงษ์  ME10
28 B6019457 นายฤทธิโรจน์ ขุนรัตนโรจน์  CPE10
29 B6020163 นางสาวขวัญนรี ประวันนา  CPE10
30 B6021405 นายอธิษฐาน จิตรโสภาภรณ์  CPE10
31 B6024772 นายเพชรพิเชฐ รูปสังฆ์  CPE10
32 B6024956 นางสาวสุขธิดา ทองผุย  TCE10
33 B6025724 นายปติวรรษ แฝงสูงเนิน  CPE10
34 B6027315 นายไกรกิตติ นิมิตรพันธ์  CPE10
35 B6103590 นายอนุชา แก้วเลิศ  ME10
36 B6108304 นายสหัสวรรษ นามศรี  ME10
37 B6115456 นายอนุชา สิงห์ชฎา  TCE10
38 B6116927 นายฐาปกรณ์ หอมแก่นจันทร์  ME10
39 B6118082 นายอิทธิพัทธ์ ประสาทกสิกรณ์  TCE10
40 B6118549 นายกฤตภัค ธรรมนูญ  TCE10
41 B6136475 นายสิทธิพล เบ็ญจกิจ  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.