รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5853168 นางสาวธิดารัตน์ เริงสนาม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
2 B6051792 นางสาวจิตรา หอมศักดิ์มงคล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B6239374 นายอัครวิทย์ เฉลยพจน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4 B5806331 นางสาวจารุวรรณ จอกน้อย  CME10
5 B5819355 นางสาวรวิษฎา ปะละฤทธิ์  Environmental Engineering10
6 B5906666 นางสาวสุพัตรา บุญพาทำ  Agricultural and Food Engineering10
7 B5907236 นางสาวลลิตา กะการดี  CME10
8 B6000042 นางสาวปวีณ์นุช เหลื่อมสิงขร  CPE10
9 B6002008 นางสาวอรวี พุทธสังข์  CPE10
10 B6002664 นายเจตุพนน์ ศรีภูธร  CPE10
11 B6002688 นางสาวมุกตาภา สิงห์คำคูณ  CPE10
12 B6003234 นายฉัตรดนัย ผากาเกตุ  CPE10
13 B6003555 นางสาวธนัชชา ยาวิละ  ME10
14 B6003852 นายเกริกพล ดอกแขมกลาง  CPE10
15 B6004897 นายพัชรพล ฟองสมุทร์  CPE10
16 B6007089 นางสาวหนึ่งฤทัย วงค์หาพิมพ์  CPE10
17 B6007317 นายจักรกฤษณ์ เทือกมนต์  CPE10
18 B6007553 นายธัญพงศ์ โรจนธีรโชติ  CPE10
19 B6010331 นายดำรงค์ เครือศรี  CPE10
20 B6012434 นางสาวขวัญปวีณ์ ศีลธรรมพิทักษ์  CPE10
21 B6013394 นางสาววราทิพย์ นามมณี  CPE10
22 B6014681 นายอิทธิกร ชาวกะมุด  CPE10
23 B6014728 นายเกรียงไกร บัวบาน  CPE10
24 B6015145 นายวสันต์ ชาติชำนาญ  CPE10
25 B6018221 นางสาวพัทธนันท์ บุษบิน  CPE10
26 B6020156 นางสาวพุทธศีล พิมายกลาง  CPE10
27 B6024550 นางสาวสุธาธิณี รุดโถ  IE10
28 B6026493 นางสาวนัฐวรรณ ปลื้มสุนทร  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.