รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม8
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5950560 นางสาวณัฐริกา จักรทองดี  FOOD TECHNOLOGY40
2 B5950737 นางสาวนราธร วงค์มะเริง  FOOD TECHNOLOGY40
3 B5950799 นางสาววาฐิยา อาจศรี  FOOD TECHNOLOGY40
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4 B5825271 นางสาววิภาดา อินหนอง  Metallurgical Engineering10
5 B5906079 นายไชยวัฒน์ แข้คำ  CME10
6 B5920679 นายเกียรติศักดิ์ ศรีบุญลือ  Transportation Engineering And Logistics10
7 B6006792 นายณัฐภัทร เที่ยงทิศ  CPE10
8 B6010935 นายอนุวัฒน์ ศรีฐาน  IE10
9 B6020996 นางสาวอาทิตยา มะปะตัง  Automotive Engineering10
10 B6024277 นายปวเรศ องค์ลอย  Environmental Engineering10
11 B6029708 นายซอบรี บินอิสริส  Electronic Engineering10
12 B6108113 นางสาวสิรินภา นากอก  Geological Engineering10
13 B6116040 นายอมรเทพ สุวรรณโกสุม  CERAMIC ENGINEERING10
14 B6132422 นางสาวโยษิตา ภากิจณเวกรณ์  Geological Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
15 B6061876 นางสาวชาลิสา เพ็ญสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
16 B6061937 นางสาวจรรยา เจือจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B6061999 นางสาวฉัตรสุดา เทพบุปผา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B6062231 นางสาวอัญมณี สร้างบุญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
19 B6062255 นางสาวอาภาพร ฟองสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
20 B6062699 นางสาวรุ่งทิวา แน่นพะเนาว์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B6062811 นางสาวณิชกุล สีกาลัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
22 B6062910 นางสาวพิชญาภา เพ็ญสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B6063252 นางสาวภคนันท์ คำนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
24 B6063450 นางสาวนันทิยา ศิลป์ชัยเสรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B6063528 นางสาวจุฑารัตน์ ต้นสิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B6063870 นางสาวน้ำฝน ท้าวจัตุรัส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B6063917 นางสาวปริศนา เสนาวัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
28 B6064105 นางสาวสาวิกา วรรณขาว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B6064358 นางสาวอารีรัตน์ เชียงศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
30 B6064419 นางสาวนุศรา ไพสี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B6064815 นางสาวยลดา พาลี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
32 B6064839 นางสาวสุภิญญา ขั้วกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
33 B6064860 นางสาวปฐวีกานต์ แก้วรักศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
34 B6065034 นางสาวอาริยา มันหาท้าว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
35 B6065140 นางสาวจิรัตติกาล ไชยบัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
36 B6065560 นางสาวกนกกร แท่งทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
37 B6065591 นางสาวอันธิมา คำปาน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.