รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6080594 นายชิษณุพงศ์ จันลุทิน  SPORTS SCIENCE10
2 B6080655 นายชานนท์ ศรีสายยนต์  SPORTS SCIENCE10
3 B6080693 นายพัชรพล สู้ศึก  SPORTS SCIENCE10
4 B6080730 นายสมพงษ์ อัคราช  SPORTS SCIENCE10
5 B6080747 นายสุรเชษฐ์ มะปะเข  SPORTS SCIENCE10
6 B6080785 นายศุภฤกษ์ สีทาแก  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
7 B5901845 นายภาสกร แบบพิมาย  PE10
8 B5908172 นายพัฒนวัฒน์ อุทก  PE10
9 B5908301 นางสาวโยษิตา อ่องพิมาย  ChemE10
10 B5908462 นายยุทธชัย วรรณทอง  PE10
11 B5912667 นางสาวปริญญา ลือกลาง  PE10
12 B5917921 นายธเนศ สายยศ  ME10
13 B6007324 นายเอกพันธ์ กัลยาประสิทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6013271 นางสาวจารุวรรณ มีโพธิ์  ChemE10
15 B6015695 นายณัฐวัตร นารินทร์  CPE10
16 B6016395 นางสาวฉัตรินยา สังข์สุข  ChemE10
17 B6017712 นายพทรภณ สิงห์ไกร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
18 B6018573 นางสาวจิราพัชร พึ่งเกษม  TCE10
19 B6020903 นางสาวพรพิมล เกตุสระน้อย  ChemE10
20 B6104351 นายวิศวะ คุณสมบัติ  Agricultural and Food Engineering10
21 B6105891 นางสาวปฐมวดี ชาวทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
22 B6108854 นางสาวจีรนันท์ บุญจันทร์  CE10
23 B6108960 นายกฤติมา บุญทวี  TCE10
24 B6115210 นางสาวนกจุฑามาส สังข์ว่อง  CE10
25 B6131760 นายจิรกิตติ์ หยังหลัง  CE10
26 B6132095 นางสาวจิราพรรณ รักษา  Agricultural and Food Engineering10
27 B6136642 นางสาวศิริวัฒนา มากชุมแสง  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.