รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม12
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5916085 นายณัฐเกียรติ เสมาทอง  Metallurgical Engineering10
2 B6001230 นางสาวดาวน้ำฝน สาจันอัด  Transportation And Logistics Engineering10
3 B6002152 นางสาวคุณิตา ปิ่นทองเจริญ  Transportation And Logistics Engineering10
4 B6002930 นางสาวอารียา ญายะนันท์  Transportation And Logistics Engineering10
5 B6003395 นายปรัชญ์ เพ็ชรล้อมทอง  Transportation And Logistics Engineering10
6 B6004750 นายเกศ อยู่มา  Transportation And Logistics Engineering10
7 B6005283 นางสาวกัญญาลักษณ์ ตุ้มไธสง  Transportation And Logistics Engineering10
8 B6005740 นางสาวจรัสแสง หาญเวช  Transportation And Logistics Engineering10
9 B6005849 นางสาวสินาพร มั่งสูงเนิน  Transportation And Logistics Engineering10
10 B6005955 นางสาวสัภยา พลศักดิ์  Transportation And Logistics Engineering10
11 B6006327 นายณัฐพล ทรงครุฑ  Transportation And Logistics Engineering10
12 B6006709 นายจักรวุธ มาซา  Transportation And Logistics Engineering10
13 B6006723 นางสาวเสาวลักษณ์ ชนะพจน์  Transportation And Logistics Engineering10
14 B6007126 นายยศนนท์ กัลยาสนธิ์  Transportation And Logistics Engineering10
15 B6007379 นายคทาวุธ อัครชัยมงคล  Transportation And Logistics Engineering10
16 B6007935 นางสาวมานิตา พั่วคุณมี  Transportation And Logistics Engineering10
17 B6009830 นางสาวอทิตติยา ทองสุข  Transportation And Logistics Engineering10
18 B6010119 นางสาวปิยนันท์ เวียงดินดำ  Transportation And Logistics Engineering10
19 B6010683 นายวีรภัทร หล่าธรรม  Transportation And Logistics Engineering10
20 B6013110 นายศิวโรจน์ ลุนทา  Transportation And Logistics Engineering10
21 B6013165 นายศักดิ์ธนา เดี่ยวกลาง  Transportation And Logistics Engineering10
22 B6017958 นายภูมิพัชร์ เนตรเจริญ  Transportation And Logistics Engineering10
23 B6017996 นายวชิระ มะโนเครื่อง  Transportation And Logistics Engineering10
24 B6018450 นายมนต์ชัย เมลานนท์  Transportation And Logistics Engineering10
25 B6018511 นางสาวจรียา มีเอนก  ChemE10
26 B6018887 นายกิตติศักดิ์ คำเพ็ง  Transportation And Logistics Engineering10
27 B6020057 นายทวิช จงพินิจ  Transportation And Logistics Engineering10
28 B6026837 นางสาวจิรัชญา มงคล  Transportation And Logistics Engineering10
29 B6027629 นายกวียุทธ หนูเสน  Transportation And Logistics Engineering10
30 B6203009 นางสาวณัฐชยา ทรัพย์สิน  Transportation And Logistics Engineering10
31 B6230388 นางสาวเขมิกา คนเพียร  Transportation And Logistics Engineering10
32 B6230487 นางสาวทิตา เฉลยรส  Transportation And Logistics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.