รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม14
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6123918 นางสาวศุจิกาญจน์ พิมใจ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B6124601 นางสาวนภัสสร สุขสูงเนิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B5908387 นายนครินทร์ บุญมาก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
4 B5913077 นายธนวัฒน์ ภูนิลวาลย์  TCE10
5 B5915163 นายภักดี พรหมกสิกร  TCE10
6 B6002114 นางสาวศุภดา แดนงูเหลือม  IE10
7 B6003821 นางสาวพร้อมศิริ วงค์อุดทา  Metallurgical Engineering10
8 B6004538 นายชัยพัฒน์ ชอบค้า  Metallurgical Engineering10
9 B6004606 นางสาวณชารณีย์ ชะอุ่มกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
10 B6005047 นางสาวอินทิรา สะอาดถิ่น  Metallurgical Engineering10
11 B6006600 นายเกียรติศักดิ์ คำกิ่ง  Agricultural and Food Engineering10
12 B6006648 นางสาวสุพัตรา สารธร  Metallurgical Engineering10
13 B6006839 นายศุภณัฐ นุชประมูล  Environmental Engineering10
14 B6007430 นางสาวพัชราภา สรสง  Environmental Engineering10
15 B6007881 นางสาวลักษมณ บุญเจริญ  Metallurgical Engineering10
16 B6008222 นางสาวกุลวดี จูศรี  Metallurgical Engineering10
17 B6008604 นายสุประวีณ์ ประเสริฐสังข์  Metallurgical Engineering10
18 B6009731 นางสาวศศิวิมล ตรีสอน  Metallurgical Engineering10
19 B6010003 นางสาวนัจนันท์ หงษ์นาง  Transportation And Logistics Engineering10
20 B6010836 นายณัฐพล เข็มทอง  IE10
21 B6010942 นายสหพร แสงอุทัย  Metallurgical Engineering10
22 B6010959 นายพลณวัฒน์ รัตรองใต้  CERAMIC ENGINEERING10
23 B6011826 นายอภัยชน ศรีสุวงค์  Metallurgical Engineering10
24 B6012014 นายณัฐพล แกมไธสง  Metallurgical Engineering10
25 B6012342 นายสันติสุข หาญไธสง  Transportation And Logistics Engineering10
26 B6012663 นางสาวนันท์พิชชา กิตติรัตนา  Environmental Engineering10
27 B6013707 นายพิพัฒน์ เตนพเก้า  Metallurgical Engineering10
28 B6014582 นางสาวกนิษฐา เส็นดากัน  Environmental Engineering10
29 B6014766 นางสาวเบญจวรรณ์ ธ.น.อุตร  Metallurgical Engineering10
30 B6014933 นางสาวมาริษา เผือกเกลี้ยง  IE10
31 B6014995 นายพีระพัฒน์ บาดขุนทด  IE10
32 B6016586 นางสาวแคทลียา หีบแก้ว  IE10
33 B6017071 นางสาวกิติยา นาธงชัย  Metallurgical Engineering10
34 B6017149 นายภิญโญ เอี่ยมหุ่น  Metallurgical Engineering10
35 B6019273 นายกีรติ ปิ่นเกตุ  Automotive Engineering10
36 B6021870 นายสรวิศ รัตนมาตร  CERAMIC ENGINEERING10
37 B6026554 นายวิทวัส อินทรนุช  Metallurgical Engineering10
38 B6103149 นายธนาทิพย์ กิ่งมิ่งแฮ  PE10
39 B6107055 นางสาวอภิษฎา ไตรณรงค์  Metallurgical Engineering10
40 B6112097 นางสาวณภัทร มหิวรรณ  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.