รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม16
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6074777 นางสาวกมลชนก โอษฐจันทร์ศรี  INFORMATION SCIENCE10
2 B6075569 นางสาวภัทราพร โสภา  INFORMATION SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3 B6050559 นายวุฒินันท์ รั้วไธสง  FOOD TECHNOLOGY10
4 B6050566 นางสาวณัฐฐาพร ทรงจอหอ  FOOD TECHNOLOGY10
5 B6050603 นางสาวอมลรดา ซาสำโรง  FOOD TECHNOLOGY10
6 B6050665 นางสาวกนกวรรณ เสือทองปาน  FOOD TECHNOLOGY10
7 B6050672 นางสาวณัฐวรรณ วงษ์ยงน้อย  FOOD TECHNOLOGY10
8 B6050726 นางสาวดวงฤดี จันทนา  FOOD TECHNOLOGY10
9 B6050795 นางสาวโสภี ศรีนิล  FOOD TECHNOLOGY10
10 B6050801 นางสาวสมฤดี แสนศรี  FOOD TECHNOLOGY10
11 B6050818 นางสาวขวัญฤทัย แพทย์กลาง  FOOD TECHNOLOGY10
12 B6050856 นางสาวสุวิชาดา ชัยวิเชียร  FOOD TECHNOLOGY10
13 B6050863 นางสาวโยษิตา ยาตะคุ  FOOD TECHNOLOGY10
14 B6050962 นางสาวอัสราภรณ์ แถวโสภา  FOOD TECHNOLOGY10
15 B6051266 นางสาวภัสสรา คำหงษา  FOOD TECHNOLOGY10
16 B6051365 นางสาวนนท์ธิยา แสนสุด  FOOD TECHNOLOGY10
17 B6051372 นางสาวสิริลักษณ์ เกตะราช  FOOD TECHNOLOGY10
18 B6051389 นางสาววนัฐตา ชื่นช่อ  FOOD TECHNOLOGY10
19 B6051426 นางสาวชฎารัตน์ พรมทรา  FOOD TECHNOLOGY10
20 B6052249 นางสาววัชราภรณ์ ภูนิทาน  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
21 B5904983 นายธันฐินันท์ ศิริสาห์  Environmental Engineering10
22 B5909674 นายราชันย์ สีเขียว  Environmental Engineering10
23 B6003340 นางสาวชุติมา ลวงสวาท  Agricultural and Food Engineering10
24 B6003661 นางสาวณัฐภรณ์ สุขปัน  ME10
25 B6004620 นางสาวณัฐณิชา อุตรุณ  ME10
26 B6005009 นางสาวสุดารัตน์ สมัคศรี  ME10
27 B6020866 นางสาวพรรณธิภา สีมะณีรัตน์  Transportation And Logistics Engineering10
28 B6102791 นางสาวสุพินญา กลางดอน  Electronic Engineering10
29 B6104955 นางสาวกิตติยา จันทร์แสง  TCE10
30 B6108533 นางสาวจุฑามาศ เนตรพรม  Environmental Engineering10
31 B6114435 นายธนโชติ ศรีม่วงกลาง  TCE10
32 B6114589 นางสาวณัฐวดี ศรีโสภา  TCE10
33 B6115166 นายธนพงษ์ สอาดเอี่ยม  TCE10
34 B6117283 นางสาวอุดมลักษณ์ อภิรักษ์รัตนพล  Environmental Engineering10
35 B6117757 นายภาณุวัฒน์ อุปธารปรีชา  Environmental Engineering10
36 B6117771 นางสาวลักษณ์สุดา อุปภักดี  Environmental Engineering10
37 B6118051 นายภัทราวุฒิ ถิ่นนาราม  Electronic Engineering10
38 B6136017 นายสุรชัย จิระวัฒโธ  Electronic Engineering10
39 B6203313 นางสาวพัชรพร โส๊ะหน่าย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.