รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม15
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6102951 นางสาวพรสิตา ก้อนคำ  Environmental Engineering10
2 B6103019 นายมั่นคง กันธินาม  Environmental Engineering10
3 B6103880 นางสาวภัสรา เขียวจินดา  Environmental Engineering10
4 B6104047 นายธนภณ คชฤทธิ์  Environmental Engineering10
5 B6104207 นางสาวมินตรา คำปา  Electronic Engineering10
6 B6104290 นางสาวสุรัตน์ติกาล คำโฮง  Environmental Engineering10
7 B6104825 นายภานุวัฒน์ จันตรี  Environmental Engineering10
8 B6105938 นายปิยะ ชำนาญการ  Environmental Engineering10
9 B6106164 นายอนุรักษ์ ชูศรี  Electronic Engineering10
10 B6106218 นายธนภัทร เชียงไขเเก้ว  Environmental Engineering10
11 B6106263 นายนรากร เชื้อไธสง  Environmental Engineering10
12 B6107482 นางสาวสุวกุล ทับที  Environmental Engineering10
13 B6107765 นายจุลจักร เทพอำ  Environmental Engineering10
14 B6108274 นางสาวบุญสิตา นามมะนะ  Environmental Engineering10
15 B6108328 นางสาวณัฎฐณิชา ธิมาเกตุ  Environmental Engineering10
16 B6109547 นางสาววรัญญา ประเทืองไทย  TCE10
17 B6109882 นายชัยยุทธ ปานทอง  Environmental Engineering10
18 B6109936 นายธนพฤฒ ปิยะเมธาง  Electronic Engineering10
19 B6110062 นางสาวเพิ่มทรัพย์ แปะทอง  Environmental Engineering10
20 B6110499 นางสาวณัฎฐนันท์ พรมสากล  Environmental Engineering10
21 B6110680 นางสาวจิราพร พลเยี่ยม  Environmental Engineering10
22 B6110758 นายนราวิชญ์ พลายละหาร  Environmental Engineering10
23 B6111670 นางสาวชนิดา ไพรเขียว  Electronic Engineering10
24 B6112790 นายสหัสชาย รบศึก  TCE10
25 B6112905 นายวันอาสาฬห์ ระวังทรัพย์  Environmental Engineering10
26 B6113230 นายจักรี ฤกษ์ดี  Environmental Engineering10
27 B6113407 นายปิติภัทร์ ลีระไกวรรณ์  Environmental Engineering10
28 B6113476 นางสาวภัทราพร แลตรง  Environmental Engineering10
29 B6113667 นายอนาวิน วงษ์สอน  TCE10
30 B6114039 นายยุทธพงศ์ วิชาสาร  Environmental Engineering10
31 B6115296 นายธีรภัทร สายพรหม  CPE10
32 B6116866 นายธนพล หวังผลกลาง  Environmental Engineering10
33 B6117252 นายอธิป อนุรส  Environmental Engineering10
34 B6118686 นายธรรมนูญ ลาภโชค  Electronic Engineering10
35 B6130848 นายชนาวุธ สุขรมย์  Environmental Engineering10
36 B6131401 นายรัชพล ภู่บุบผากาญจน  Environmental Engineering10
37 B6131814 นายมรกรต ป้องกัน  Environmental Engineering10
38 B6132460 นางสาวกษมา เชื้อหนองใฮ  Environmental Engineering10
39 B6136369 นางสาวพิชญดา นะพรรัมย์  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.