รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม11
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6013196 นายสิทธิบดี ปัญญาหล้า  Metallurgical Engineering10
2 B6104924 นางสาวธัญชนก จันทร์พาณิชระวี  Environmental Engineering10
3 B6104979 นายอภิสิฐ จันทร์อ่ำ  Geological Engineering10
4 B6111120 นางสาวดวงฤทัย พิมพ์ทอง  Geological Engineering10
5 B6114565 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสุโพธิ์  Environmental Engineering10
6 B6115692 นางสาวณัฏฐณิชา สุขแก้ว  IE10
7 B6115708 นางสาวสายขวัญ สุขคุ้ม  CPE10
8 B6117979 นางสาวมธุรดา โขวัฒนา  Environmental Engineering10
9 B6130510 นายรัฐวิชญ์ ศรีคำภา  CE10
10 B6132705 นางสาวเขมสรณ์ เถื่อนสุริยะ  Geological Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
11 B6127138 นางสาวปิยฉัตร ภูมิผักแว่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B6127190 นายณัฐพงศ์ เพชรสีม่วง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B6127220 นางสาวพลอยชมพู โปกทุน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B6127329 นายศิวัต บัวกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B6127350 นางสาวอรปรียา โมกหอม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B6127398 นางสาวธนัชภรณ์ ฝ่ายนา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B6127435 นายกฤษณพล เกิดศิลป์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B6127480 นางสาวอิสรีย์ ปัญจเสาวภาคย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B6127633 นายเกริกรัฐ ฆ้องนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B6127640 นางสาวจิณณพัต มบขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B6127664 นายวิศรุต นพไธสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B6127695 นางสาวศิริบูรณ์ อากาศ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B6127985 นางสาววิภาวี มณีกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B6128005 นางสาวธันยพร พงษ์พันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B6128098 นางสาวปภัสรา วงษ์ปัตตา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B6128234 นางสาวสโรชา สังข์วารี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B6128296 นางสาวจารุวรรณ์ จันทรมงคล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B6128425 นายสถาพร กลิ่นศรีสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B6134952 นายศุภวิชญ์ ศุภพิพัฒน์กุล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B6135102 นายวราเทพ จันณรงค์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.