รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม15
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6073893 นายอัสนี สุขเอก  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
2 B6074654 นายนิธิพัฒน์ แว่วสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE10
3 B6122881 นางสาวรุจรวีวรรณ โฉสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
4 B6231477 นางสาวสาธกา กมลวัทน์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
5 B6231507 นางสาวสิรภัทร์ บุตรวงศ์นรา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
6 B6231569 นางสาวปริยากร รักษาก้านตง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
7 B6231590 นางสาวธัญสินี บุญดี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
8 B5953417 นางสาวจิราวรรณ พิพิธพัฒนากุล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
9 B5712861 นายภาสุวัฒน์ ไพศาล  PE10
10 B5812967 นางสาวเธียรนารี นาชัยธง  Agricultural and Food Engineering10
11 B5912339 นางสาวจิรัญชา ทิพย์มณี  Agricultural and Food Engineering10
12 B6017989 นายณัษฐพงษ์ ภัทรธนะวัฒน์  Transportation And Logistics Engineering10
13 B6103811 นายธนาวุฒิ ขำโคกสูง  CERAMIC ENGINEERING10
14 B6105358 นายภัทรพงศ์ เจริญผล  CPE10
15 B6108663 นางสาวสุวรรณี บรรดาสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING10
16 B6109967 นางสาวกนกวรรณ เป็นพร้อม  CERAMIC ENGINEERING10
17 B6110185 นางสาวกชนิภา ผะดาศรี  CERAMIC ENGINEERING10
18 B6111786 นางสาววลัยพรรณ ภาคนอก  Electronic Engineering10
19 B6114206 นางสาวศุลีมาศ ศรอินทร์  TCE10
20 B6114336 นางสาววิกานดา ศรีนอก  Electronic Engineering10
21 B6116880 นางสาวฮาริสต้า หวันสู  Geological Engineering10
22 B6118068 นายสมพงศ์เดช ธงกลาง  Electronic Engineering10
23 B6130183 นางสาวสุรีพร ขุนพรหม  Geological Engineering10
24 B6130985 นางสาวศิวาณีย์ พลีรัมย์  TCE10
25 B6131692 นางสาวกนกนภา เขาวงค์  TCE10
26 B6132750 นางสาวอนัญญา พันธะราช  CE10
27 B6137014 นางสาวนันทพร อาจทวีกุล  CE10
28 B6229849 นายจตุภูมิ สอดสุข  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
29 B6229894 นายฐิรพรรษ มองขุนทด  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
30 B6233808 นางสาวพัชรินทร์ แฝงทรัพย์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
31 B6233839 นางสาวกมลชนก ขอถือกลาง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
32 B6235499 นายปรัตถกร บุญถึง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
33 B6238704 นายอภิชาติ แสงเพ็ชร์  CE10
34 B6239459 นางสาวชนกนันท์ บัวหอม  Agricultural and Food Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
35 B5963959 นางสาวอุษา หาแว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
36 B6204037 นางสาวสุชานันท์ บรรดาลโชคชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
37 B6204068 นางสาวรุ่งรวี ปิ่นรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
38 B6207953 นางสาวศุภาพิชญ์ แดงประเสริฐ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
39 B6208028 นางสาวธนภรณ์ อุ้ยคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
40 B6208202 นางสาวมนัสวี แก้วเวหา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
41 B6208233 นางสาวพิชญ์สินี ประสานพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
42 B6208592 นางสาวนันทัชพร แสนสีลา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
43 B6208882 นางสาวศิริพร อุ่นเคน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
44 B6228002 นางสาวณัฐกานต์ ศรีเรือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
45 B6228170 นางสาวอารีรัตน์ สุวรรณประเสริฐ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
46 B6232375 นางสาวทัศนีย์ คุ้มครอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
47 B6232436 นางสาวเกศมณี หลวงกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.