รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6300746 นางสาวพนิดา พันกูล  Environmental Engineering10
2 B6303198 นางสาวสุดารัตน์ พร้อมจิตต์  CPE10
3 B6303334 นายธีรวุธ น้อยวิมล  TCE10
4 B6304348 นายภานุ บุญรอด  EE10
5 B6304935 นางสาวมุทธิกา ไชยภา  Agricultural and Food Engineering10
6 B6304942 นายศุภกร สวามีชัย  Metallurgical Engineering10
7 B6304980 นางสาวนิโลบล พลศรีราช  IE10
8 B6305000 นางสาวกนกภรณ์ นวลจีน  Automotive Engineering10
9 B6305284 นางสาวสุภัสสรา นนท์ขุนทด  N/A10
10 B6305307 นางสาวพนัสชลญ์ จิตรัว  Metallurgical Engineering10
11 B6305338 นางสาวปวีณา แจ่มดวง  IE10
12 B6305345 นางสาวปิยธิดา ศาลางาม  N/A10
13 B6306144 นางสาวนาริสา นวลปักศรี  N/A10
14 B6306342 นายนพรัตน์ ความหมั่น  N/A10
15 B6306427 นายปาณสาน สินนอก  EE10
16 B6306663 นายเทพฤทธิ์ วงศ์กนก  CPE10
17 B6307127 นางสาวพรพิมล ทีระฆัง  ChemE10
18 B6307615 นางสาววสิกา ฉ่ำฉิมพลี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
19 B6307905 นายปภาวิน มหาบารมีสกุล  Metallurgical Engineering10
20 B6307912 นายวัฒนา ปัดอินทรีย์  Automotive Engineering10
21 B6308643 นายพชร เสาแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
22 B6309046 นายศุภกร ทะรีรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
23 B6310004 นางสาวชมภูนุช วิจันทร์  Geological Engineering10
24 B6310042 นายกิตติศักดิ์ ขุนทอง  Metallurgical Engineering10
25 B6310097 นายวุฒินันท์ แคนดา  TCE10
26 B6310936 นางสาวพิชญาภา อินทร์จันดา  N/A10
27 B6311278 นางสาวสุกัญญา ทองทำกิจ  PRECISION ENGINEERING10
28 B6311582 นางสาวณัฐวิภา วิเลิศรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
29 B6311735 นายชนินทร์ พรหมบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
30 B6311841 นางสาวจริยา เสน่ห์ดี  Environmental Engineering10
31 B6311858 นางสาวจุฑามาศ กล่อมใจ  Environmental Engineering10
32 B6317881 นางสาวชลธิชา ไพเราะ  N/A10
33 B6317997 นางสาวเมธาวี โข่มรคา  CERAMIC ENGINEERING10
34 B6318093 นางสาวเมษา เนตรปัญจะ  N/A10
35 B6318697 นางสาวธาริณี เจริญวัชรพาณิชย์  Transportation And Logistics Engineering10
36 B6321246 นางสาวจันทิมา ทองสันเทียะ  N/A10
37 B6321819 นางสาววาสินี มะลิทอง  Environmental Engineering10
38 B6321918 นางสาวสุทธิดา กิรัมย์  Electronic Engineering10
39 B6322113 นางสาวปรารถนา บุตรโท  CPE10
40 B6322953 นางสาวณัฎฐณิชา ทองมหา  N/A10
41 B6323035 นายสกายร์ สุขอุ้ม  N/A60
42 B6327095 นางสาวน้ำทิพย์ ป่ากระโทก  CE10
43 B6327156 นายสืบศักดิ์ นิพาเต  N/A10
44 B6329914 นางสาวพรรณวดี ขันธมาลัย  Mechatronics Engineering10
45 B6332327 นางสาวธิดารัตน์ นิยมเหมาะ  N/A10
46 B6332815 นางสาวภาณุมาศ เพียยา  Transportation And Logistics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.