รายชื่อนศ.
รายวิชา521423 : AGRICULTURAL SURVEY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5903108 นายไชยา เจริญพันธ์  Agricultural and Food Engineering60
2 B5906024 นายฉัตรชัย ห่วงกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
3 B5907168 นางสาวพรฐิตรา กิจนิมิตร  Agricultural and Food Engineering10
4 B5908820 นางสาวอภัสรา ปลื้มสูตร  Agricultural and Food Engineering10
5 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
6 B6000868 นางสาวทิพย์ประภา วรสาร  Agricultural and Food Engineering10
7 B6001278 นางสาวกัญญารัตน์ โกฎหอม  Agricultural and Food Engineering10
8 B6003340 นางสาวชุติมา ลวงสวาท  Agricultural and Food Engineering10
9 B6004668 นายวิทวัส มงคลสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering10
10 B6004675 นางสาวสุลัดดา ชนะดี  Agricultural and Food Engineering10
11 B6006112 นายกฤติเดช แวะศรีภา  Agricultural and Food Engineering10
12 B6006600 นายเกียรติศักดิ์ คำกิ่ง  Agricultural and Food Engineering10
13 B6007942 นางสาวพรทิพย์ อู่ทอง  Agricultural and Food Engineering10
14 B6008765 นายวชิระ ใจโพธิ์  Agricultural and Food Engineering10
15 B6008932 นางสาวสุดารัตน์ กิติสกนธ์  Agricultural and Food Engineering10
16 B6009014 นายกีรตินันท์ เข็มทอง  Agricultural and Food Engineering10
17 B6011918 นายพุฒิพงศ์ ชูวงษ์  Agricultural and Food Engineering10
18 B6012311 นางสาวอุษาวรินทร์ ถาวรฤทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
19 B6012373 นายอนันตชัย มั่งคั่ง  Agricultural and Food Engineering10
20 B6012427 นางสาวโสภิรญา ทองมาก  Agricultural and Food Engineering10
21 B6012779 นายอภิสิทธิ์ เหนือคูเมือง  Agricultural and Food Engineering10
22 B6013738 นายกมลเทพ อักษรนู  Agricultural and Food Engineering10
23 B6017743 นางสาวจริยา ธรรมชาติ  Agricultural and Food Engineering10
24 B6017767 นางสาวโชติรักษ์ ปิ่นสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
25 B6017842 นางสาวฐิติพร พลเสนา  Agricultural and Food Engineering10
26 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง  Agricultural and Food Engineering10
27 B6025823 นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งเกษม  Agricultural and Food Engineering10
28 B6137403 นายจักรพงษ์ วงศ์สวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering10
29 B6137465 นายภูภีม นนท์ช้าง  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.