รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6121488 นายภูริเดช สีโมรส  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
2 B6237011 นางสาวพิมพ์รภัส เตียนไธสง  Not Yet Specified10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B6137052 นางสาวจันทริกา อุตคุต  PE10
4 B6210724 นายธาดาพงษ์ แข็งฉลาด  EE10
5 B6219543 นางสาวกฤษณา ทองหลอม  CERAMIC ENGINEERING10
6 B6221935 นางสาวศศิประภา ทองสุข  PE10
7 B6224035 นายศรายุธ ตาลอ่อน  CERAMIC ENGINEERING10
8 B6300630 นางสาวศศิธร ประมาคะเต  Agricultural and Food Engineering10
9 B6300647 นางสาวเบญญาภา จันทะโยธา  Metallurgical Engineering10
10 B6300708 นางสาวกิตติมา บุตรประเสริฐ  Transportation And Logistics Engineering10
11 B6300739 นางสาวลลิลทิพย์ ถูพะอ่าง  ChemE10
12 B6304119 นางสาวเมวดี เกิดหมื่นไวย  CERAMIC ENGINEERING10
13 B6304133 นางสาวกนกวรรณ แก่นยิ่ง  Environmental Engineering10
14 B6304270 นางสาวจวงจันทร์ บ่อไทย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
15 B6304294 นางสาวมลทิชา ผินงูเหลือม  N/A10
16 B6304362 นางสาวชลธิชา สำราญรื่น  IE10
17 B6305260 นางสาวนภัครมัย ชัยภิบาล  N/A10
18 B6305291 นางสาวปวีณา ทมกระโทก  IE10
19 B6305314 นายภานุวัฒน์ ปานเกิด  CE10
20 B6306731 นางสาวกาญจนา วิชุมา  Environmental Engineering10
21 B6307592 นายนันทเชษฐ์ คำเเดง  N/A10
22 B6307929 นายกัญยกร ตุทำ  N/A10
23 B6308759 นายวีรภัทร ศรีจิตรานันท์  PE10
24 B6308797 นายเมธาสิทธิ์ ศรีโพธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
25 B6310363 นายณัฎฐากร ยานแก้ว  N/A10
26 B6310608 นายธีรนันท์ นครชัยศรี  Transportation And Logistics Engineering10
27 B6311605 นางสาวรัตนากร ชัยวร  Agricultural and Food Engineering10
28 B6311780 นางสาววรรณิสา แก่นพุทรา  Agricultural and Food Engineering10
29 B6311865 นางสาวพิมพ์วรีย์ อุดยะเขื่อน  Environmental Engineering10
30 B6317164 นางสาวสรัสวดี เทวงศา  N/A10
31 B6317416 นายเจษฎา กิ้วลาดแยง  N/A10
32 B6321048 นางสาวอทิตชา รอสูงเนิน  CERAMIC ENGINEERING10
33 B6321185 นายชินวัตร บัวชัย  N/A10
34 B6321796 นายณัฐชัย เทียมอุดม  Agricultural and Food Engineering10
35 B6321949 นางสาวเกตสดา ปะถะมา  CE10
36 B6322120 นายสุเชษฐา ชัยเนตร  CERAMIC ENGINEERING10
37 B6323691 นายวิทยา ชูเนตร  Electronic Engineering10
38 B6326876 นายณรงค์ฤทธิ์ พันธ์พาณิชย์  N/A10
39 B6332167 นายทิวทัศน์ ปัดทำ  N/A10
40 B6332181 นายธนดล บุญคุ้มครอง  N/A10
41 B6332846 นายภูรินทร์ บุญเต็ม  EE10
42 B6333423 นางสาวอารียา ต้นแก้ว  ChemE10
43 B6335137 นายจตุรเทพ สีโยพล  Mechatronics Engineering10
44 B6335861 นายพิเชฐ ประเสริฐสังข์  CERAMIC ENGINEERING10
45 B6336455 นางสาวสิรินาถ นิละปะกะ  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.