รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม10
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6335090 นางสาวปฏิมา ทองภู  Geoinformatics10
2 B6335243 นางสาวชลลดาวัลย์ เลาเจริญ  Geoinformatics10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
3 B6313173 นางสาวชฎาภา พูลทรัพย์  MANAGEMENT10
4 B6313241 นางสาวฐิติมา พบกระโทก  MANAGEMENT10
5 B6313272 นางสาวพรรณปพร กรรขำ  MANAGEMENT10
6 B6313302 นางสาวลัดดาวัลย์ จันทร์ศิริสุข  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
7 B6313319 นายอิทธิพัทธ์ ศิริศรีมังกร  MANAGEMENT10
8 B6313340 นายวีรภัทร สนสูงเนิน  MANAGEMENT10
9 B6313395 นายธนพนธ์ อุ่นเรือน  MANAGEMENT10
10 B6313418 นางสาววิชุดา พาลาเลิศ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
11 B6313432 นายทัศพล จันทร์ส่อง  MANAGEMENT10
12 B6313470 นายอภิสิทธิ์ สามพลกรัง  MANAGEMENT10
13 B6313487 นายสุริยะ แผลกระโทก  MANAGEMENT10
14 B6313494 นายกฤธน อารีย์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
15 B6313517 นางสาวศุภลักษณ์ ถือคง  MANAGEMENT10
16 B6313548 นางสาวชนากานต์ สืบสีสุก  MANAGEMENT10
17 B6313562 นางสาวญาดา เอื้อสันเทียะ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
18 B6313579 นางสาวรัตติยากรณ์ ครามกระโทก  MANAGEMENT10
19 B6313586 นางสาวญาณิศา สินมะเริง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
20 B6313647 นางสาวพนิดา สุทธิศักดิ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
21 B6313685 นางสาวรุจิรา ดิษสูงเนิน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
22 B6313746 นางสาวกนกวรรณ กระจกแก้ว  MANAGEMENT10
23 B6313753 นายอัครพล โค้งนอก  MANAGEMENT10
24 B6313777 นางสาวชิดชนก ศรีชำนาญ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
25 B6313814 นางสาววรรณิสาข์ ทองน้อย  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
26 B6319847 นางสาวพิยดา จงกล  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
27 B6319885 นางสาวสุดารัตน์ ลาดนอก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
28 B6319922 นางสาวจิตรลดา เขื่อนมั่น  MANAGEMENT10
29 B6320027 นางสาวรุ่งยุพา พิมพ์หนองเรือ  MANAGEMENT10
30 B6320676 นายศุภรักษ์ ปันสา  MANAGEMENT10
31 B6320706 นายอนาวิล กกสันเทียะ  MANAGEMENT10
32 B6320744 นางสาวสุกัญญา แป้งสันเทียะ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
33 B6320751 นางสาวนารีรัตน์ ดวงประภา  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
34 B6320768 นางสาวสิริวรรณ เต็มเอี่ยม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
35 B6323660 นายโกศล จันทร์กล้า  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
36 B6329624 นายสุทธิพันธ์ เดชสัจจา  MANAGEMENT10
37 B6329648 นางสาวจนิสตา สินจันทึก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
38 B6329655 นางสาวศุภสร วงศ์คำจันทร์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
39 B6329686 นางสาวณาราญา เรกระโทก  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
40 B6329716 นางสาวอนงชรัตน์ ทรงฤทธิ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
41 B6330989 นางสาวจิรภิญญา จงนอก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
42 B6330996 นางสาวญดาพร สายสุด  MANAGEMENT10
43 B6331047 นางสาวธิดารัตน์ ศิริโรจน์วัฒนกูล  MANAGEMENT10
44 B6331078 นางสาวนัฐลดา แจ่มแจ้ง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
45 B6331092 นางสาวปรีญารัตน์ โกกิลารัตน์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
46 B6331108 นางสาวปวีณา ใจกล้า  MANAGEMENT10
47 B6331153 นางสาวรมย์ชลี ที่อุปมา  MANAGEMENT10
48 B6331177 นางสาวรัชนีกร โพธิ์ศรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
49 B6218355 นางสาวปนัดดา อามาตมนตรี  PRECISION ENGINEERING10
50 B6239428 นายอธิปัตย์ สุทธิประภา  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.