รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6300265 นายศักดิ์ดา ไชยเพชร  N/A10
2 B6303228 นางสาวกันยารัตน์ กันทอง  ME10
3 B6303235 นางสาวศราวรี ขอใหญ่กลาง  IE10
4 B6303495 นายสิทธิโชค พรมจรรย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
5 B6304713 นางสาวเกศแก้ว ผลจำปา  IE10
6 B6305017 นายวชิรภัทร รักษาผล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
7 B6305055 นางสาวเพชรา อาจแก้ว  Geological Engineering10
8 B6306168 นางสาวกันตยา ทุมลี  CPE10
9 B6306236 นางสาวอภิชญา กิติยะวงษ์  Geological Engineering10
10 B6306687 นางสาวกรรณิกา ศิลาน้ำเที่ยง  Transportation And Logistics Engineering10
11 B6307202 นางสาวลักษิกา ปลั่งกลาง  ME10
12 B6307318 นายณัฐวุฒิ สุวรรณภักดี  Agricultural and Food Engineering10
13 B6307530 นายประเดิมชัย เลิศสกุลกิจ  EE10
14 B6307639 นายกิตติศักดิ์ ทองไพบูลย์  Environmental Engineering10
15 B6307769 นายภูวกร แสงสุริยา  N/A10
16 B6309909 นางสาวอรัญญา ชำนาญกลาง  ChemE10
17 B6310233 นางสาวมณีรัตน์ ฉลาด  Environmental Engineering10
18 B6310875 นางสาวอาภาภัทร ดีพรม  Agricultural and Food Engineering10
19 B6311667 นายทัพยา พรหมบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
20 B6311698 นายอมรเทพ โพธิ์สว่าง  Transportation And Logistics Engineering10
21 B6314958 นางสาวพิมมาดา สร้อยกระโทก  PE10
22 B6314965 นางสาวพรชิตา สิริรจน์  Environmental Engineering10
23 B6321673 นางสาวชิติมา ดอนพันพล  N/A10
24 B6321680 นางสาวอลิสา นามราชา  CERAMIC ENGINEERING10
25 B6322397 นางสาวนราวัลย์ นิลจันทึก  EE10
26 B6322410 นายคณาวุธ มาลา  N/A10
27 B6322960 นายตะวัน มาจุฬา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
28 B6322991 นายเอกราช แก้วลอย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
29 B6323011 นางสาวกันยา นาเท  N/A10
30 B6323028 นายมนต์ชัย ยินดี  EE10
31 B6326364 นางสาวชลธาร บริรักษ์  CERAMIC ENGINEERING10
32 B6326432 นางสาวรัตนธิดา บุญไทย  IE10
33 B6326678 นางสาวศศิวิมล ดาวไธสง  Agricultural and Food Engineering10
34 B6326692 นางสาววาสนา บัวกอง  N/A10
35 B6327774 นายอภิรักษ์ วงษาจันทร์  TCE10
36 B6327903 นายภูริทัตต์ กาลบุตร  IE10
37 B6327941 นายพีรภัทร พงษ์ศิริสุนทร  Electronic Engineering10
38 B6328368 นายตะวัน ชนาวัฒนานนท์  PE10
39 B6328689 นายปารเมศ เครือยศ  Transportation And Logistics Engineering10
40 B6331436 นางสาวธารทิพย์ มนตรีวงษ์  PRECISION ENGINEERING10
41 B6332044 นายณัชพล แสนเมือง  EE10
42 B6332068 นายณัฐกิตต์ รัตนมณี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
43 B6332549 นายปรัชญ์ ไชยปัญญา  CE10
44 B6332723 นางสาวพัณพัสษา ประสาโท  PE10
45 B6332808 นายภัทรภณ พังยะ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
46 B6333164 นายศุภวิชญ์ พานทอง  CPE10
47 B6334383 นายชญานิน ตั้งจารุศรีธราธร  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.