รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6329365 นายชัยวัฒน์ ชำนาญในเมือง  Geoinformatics60
2 B6329372 นายสิริพล ศิริจำรัส  Geoinformatics10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B6208684 นางสาวภัทรวดี พลมณี  PE10
4 B6208707 นายทวีสิทธิ์ อาป้อง  CERAMIC ENGINEERING10
5 B6220327 นายกฤษกร ศรีชู  Agricultural and Food Engineering10
6 B6223151 นายชาญณรงค์ เหล่าสันเทียะ  CERAMIC ENGINEERING10
7 B6227012 นายจิรกิตต์ ซื่อสัตย์  Mechatronics Engineering10
8 B6235796 นายธนัช อังกนก  Environmental Engineering10
9 B6239480 นายภูอาทิตย์ ภูงามนิล  PRECISION ENGINEERING10
10 B6300180 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีตำแย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
11 B6303068 นางสาวกมลลักษณ์ พิมูลชาติ  ChemE10
12 B6303242 นายชัยวัฒน์ ต้นประเสริฐ  ME10
13 B6303532 นางสาวเจตสุภา ทาขันทา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
14 B6303969 นายอภิสิทธิ์ โรจนกร  Agricultural and Food Engineering10
15 B6304065 นางสาวชลธิชา แสนโคตร  Environmental Engineering10
16 B6304539 นายภูมิพัฒน์ ชวนินทวิสุทธิ์  IE10
17 B6305833 นางสาวศรุตา เหมือนสันเทียะ  N/A10
18 B6305888 นางสาวศศินา คะชาแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
19 B6305994 นางสาวพัชรินทร์ ทิพรักษา  N/A10
20 B6306410 นางสาวนภเกตน์ เพียรไธสง  Metallurgical Engineering10
21 B6306915 นางสาวจุฑาทิพย์ ทรศรี  Agricultural and Food Engineering10
22 B6307677 นายสุรวุฒิ ทองดี  ME10
23 B6308384 นางสาวอารยา โคตมี  Transportation And Logistics Engineering10
24 B6308919 นางสาวสุพัตรา หารอาจ  N/A10
25 B6309954 นายประสงค์ กสิชาวดง  ME10
26 B6309978 นางสาวฐิตารีย์ ทองประเสริฐ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
27 B6310301 นางสาวชลิดา บุญดอนกลาง  Geological Engineering10
28 B6310431 นางสาวเนตรชนก นนทะสิงห์  IE10
29 B6310547 นางสาวนลิน พัดสาริกิจ  IE10
30 B6321697 นางสาววิจิตรา แซ่เอีย  CPE10
31 B6322540 นายสรรพริษฐ์ กมลช่วง  PRECISION ENGINEERING10
32 B6322755 นายภูวดล ยุบลพริ้ง  N/A10
33 B6322762 นายณัทภัค สุโพธิ์ภาค  N/A10
34 B6323769 นางสาวนิสากุล จุติชัย  Metallurgical Engineering10
35 B6326869 นางสาวธีรวรรณ สิงโห  Geological Engineering10
36 B6326944 นางสาวนันฐิญา แสงจันทร์  PE10
37 B6327187 นายชลธร กระสังข์  N/A10
38 B6327927 นายชนกานต์ อินทร์อุดม  N/A10
39 B6328054 นายอัษฎางค์ รัตนชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
40 B6328658 นางสาวปาลิตา ศรียาเทพ  TCE10
41 B6332716 นายพัฒนา จารัตน์  CERAMIC ENGINEERING10
42 B6332747 นางสาวพิมพา เชิดเขว้า  ME10
43 B6333195 นายสถาพร ทรัพย์สิน  Metallurgical Engineering10
44 B6333263 นางสาวสุกัญญา กลายดี  Automotive Engineering10
45 B6334222 นางสาวญาณิศา เย็นเพชร  ChemE10
46 B6334413 นายศักดิ์ดา คำภิมาบุตร  CE10
47 B6336523 นายวรโชติ มีลา  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.