รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม8
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6102258 นายศิลปชัย พรมพินิจ  Mechatronics Engineering10
2 B6217792 นายนครินทร์ หงษ์บินมา  CERAMIC ENGINEERING10
3 B6224752 นางสาวสุมินทรา ศรีเทพสวด  Mechatronics Engineering10
4 B6224837 นางสาวชญานี คงชุ่ม  N/A10
5 B6224875 นายพิษณุพร อ่วมเพ็ชร์  CERAMIC ENGINEERING10
6 B6303501 นายพงศ์ธรรศ ทวีโชติอนันต์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
7 B6303655 นางสาวนัทจนันท์ สีหาราช  Metallurgical Engineering10
8 B6307356 นางสาวลัดดาวัลย์ การสะอาด  ME10
9 B6307653 นายนวชาติ มีนะถา  TCE10
10 B6309718 นายพิษณุ โสมัจฉา  N/A10
11 B6309794 นายธวัชชัย ปานทุม  Agricultural and Food Engineering10
12 B6310394 นางสาวภาณุมาศ วิเจ้ยวาระ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B6310653 นางสาววัชรีภรณ์ โตเล็ก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
14 B6310950 นางสาวสุภาพร คำมูลคร  Environmental Engineering10
15 B6311308 นายภานุกร กองเพชร  CPE10
16 B6311322 นายชาญประพันธ์ ข่าขันมะลี  N/A10
17 B6315504 นางสาวภัทรนิษฐ์ ขามกิ่ง  Mechatronics Engineering10
18 B6317539 นางสาววรรณิศา จินาวรณ์  ME10
19 B6326074 นางสาวรุ่งนภา วงษ์สนอง  Geological Engineering10
20 B6326715 นางสาวศรัณย์พร ศรีทองหลาง  Electronic Engineering10
21 B6328344 นายชาญณรงค์ วิใจยา  IE10
22 B6332525 นางสาวปณัฐศร นุ่มแสง  N/A10
23 B6332631 นายปุณณวิช ไทยเจริญ  N/A10
24 B6332778 นายเพชรนรินทร์ มุขขุนทด  Electronic Engineering10
25 B6332792 นายภัทรพล ผิผ่วนนอก  N/A10
26 B6333133 นายศิรชัช มีโคตร  Automotive Engineering10
27 B6334796 นายปฏิวัติ ถำวาปี  Mechatronics Engineering10
28 B6335786 นางสาวปริญญา แตงทอง  Electronic Engineering10
29 B6336080 นางสาวอุไรวรรณ สมมุ่ง  N/A10
30 B6336622 นายไพรัช สงเคราะห์  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.