รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6220808 นางสาวกัญญารัตน์ ทามแก้ว  Mechatronics Engineering10
2 B6227258 นายอรรถพล ได้ไซร้  Mechatronics Engineering10
3 B6300210 นายธีรภัทร ชัยวรรณ  CE10
4 B6300241 นางสาวนงนภัส ผสมวงศ์  CE10
5 B6300258 นางสาววรินทร์ธร สุคำภา  N/A10
6 B6303976 นางสาวจันทร์จิรา นันทะ  CERAMIC ENGINEERING10
7 B6303990 นายภาณุ หอมไม่หาย  CE10
8 B6304072 นางสาวจุฑามณี ป้องโล่ห์  TCE10
9 B6305895 นายรัชกฤต ภิญญาภักดีกุล  Electronic Engineering10
10 B6305901 นางสาวนาตยา จันทะลุน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B6305918 นายธีระพล วรรทวี  Agricultural and Food Engineering10
12 B6306014 นางสาวศศิกานต์ ไชยทุ่งฉิน  N/A10
13 B6306113 นางสาวขวัญฤมล หงษ์ชัยภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
14 B6306137 นางสาวจันทร์ประกาย สุนทรวัฒน์  Environmental Engineering10
15 B6306366 นางสาวนภาวดี ศรีแสง  Transportation And Logistics Engineering10
16 B6308483 นางสาวศิริกัลยา โตมร  Environmental Engineering10
17 B6308681 นางสาววราภรณ์ วงษ์ภักดี  Agricultural and Food Engineering10
18 B6309473 นายชาคริต ชูแก้ว  Transportation And Logistics Engineering10
19 B6310288 นางสาวจีราพัชร กางสาร  CPE10
20 B6311292 นายธีรภัทร สุริย์วงศ์  Automotive Engineering10
21 B6311315 นายรณกร ฉลาด  N/A10
22 B6322403 นายพชรพล อิทธิพันธุวัฒน์  PE10
23 B6322427 นายธนัญชัย จำปาสี  Agricultural and Food Engineering10
24 B6322465 นายปัณณทัต บุญมาก  CE10
25 B6322786 นายไชยณัฐ สนทนาสัมพันธ์  TCE10
26 B6322830 นายอัมรินทร์ เจริญสุข  N/A10
27 B6322854 นางสาวปิยะฉัตร ทัศบุตร  Geological Engineering10
28 B6323004 นางสาวจิรฐา วงศ์สุวรรณ  PE10
29 B6325695 นายวัชรกานต์ ศรีธรรม  TCE10
30 B6326487 นางสาวภาริตรา เบ้าคำภา  CERAMIC ENGINEERING10
31 B6326579 นางสาวเพชรงาม เอกากาย  N/A10
32 B6327002 นายชลนันท์ ญาณศิริ  N/A10
33 B6328726 นายสหพล แสนพวง  CPE10
34 B6331603 นายพลพิพัฒน์ แสงเย็น  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
35 B6332051 นางสาวณัฐกมล เรืองสุวรรณ์  Agricultural and Food Engineering10
36 B6332556 นายปริญญา หอมขุนทศ  TCE10
37 B6333126 นายศักดินนท์ ลาชมภู  TCE10
38 B6333256 นางสาวสิริกร รุจนกนกนาฏ  Environmental Engineering10
39 B6333270 นางสาวสุพัตรา เซี่ยงหลิว  CE10
40 B6333348 นางสาวอภิญญา ชาวโนนงิ้ว  IE10
41 B6334291 นางสาวพรนภา ศิวิจารย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
42 B6335731 นางสาวปริศนา ชำนิเขตการ  Agricultural and Food Engineering10
43 B6336295 นายสุพัตร โง๊ะบุดดา  PRECISION ENGINEERING10
44 B6336332 นางสาวจุฑารัตน์ จิตผ่องแท้  PRECISION ENGINEERING10
45 B6336356 นายกานต์ชนก ชนกคุณ  PRECISION ENGINEERING10
46 B6336479 นายโสภณ พรหมมา  PRECISION ENGINEERING10
47 B6336509 นายพีระพงศ์ เภาด้วง  PRECISION ENGINEERING10
48 B6336578 นายสิทธินนท์ วงศ์ดำ  PRECISION ENGINEERING10
49 B6336714 นายกฤษณะ หาญอาษา  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.