รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม27
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6312633 นายเจษฎา ภูหมื่น  physics10
2 B6312657 นายธีระภัทร สิตะวัน  physics10
3 B6312701 นางสาวรุจิดา บุญมาลา  physics10
4 B6312718 นายกิตติธัช มูลนานัด  BIOLOGY10
5 B6312725 นางสาวชลธิชา หาญสงคราม  Chemistry10
6 B6312787 นางสาวปิยะรัตน์ วงศ์อภิวัฒน์  BIOLOGY10
7 B6312862 นางสาวปภัสรินทร์ เหล่าเขตรกิจ  BIOLOGY10
8 B6312909 นางสาวอธิศปภา พลอำนวย  BIOLOGY10
9 B6319649 นางสาวจีรนันท์ ประชานารถ  physics10
10 B6319687 นางสาวศศิกานต์ ขันชัยภูมิ  N/A10
11 B6319700 นายนวสินธุ์ ชมจันทร์  physics10
12 B6319779 นางสาววรภรณ์ ดีสุทธิ์  N/A10
13 B6320829 นางสาววรรณกานต์ ร่มรื่น  BIOLOGY10
14 B6320843 นางสาวภิญญดา ชินเนหันหา  BIOLOGY10
15 B6329396 นางสาวนงนภัส อาจอุดม  Chemistry10
16 B6329426 นายศานติพงษ์ ประสังคะเต  Chemistry10
17 B6329495 นางสาวปิยะธิดา แซ่โจว  BIOLOGY10
18 B6329501 นางสาวกฤษณา มนต์ขลัง  Chemistry10
19 B6334628 นางสาวสุวิมล ตั้งสุณาวรรณ  BIOLOGY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.