รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม29
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6238186 นายชานนท์ สุขนอก  Mechatronics Engineering10
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2 B6302054 นางสาวชลิตรตา มีชัยยา  B.N.S.10
3 B6302078 นางสาวเจตสุภา สมคะเน  B.N.S.10
4 B6302115 นางสาวภัทราวดี โต๊ะเงิน  B.N.S.10
5 B6314217 นางสาวปณัฐดา ศรีรักษา  B.N.S.10
6 B6314224 นางสาวเกษริน ต่อปัญญา  B.N.S.10
7 B6314231 นางสาวศรุตา อินทรักษา  B.N.S.10
8 B6314255 นางสาวจิดาภา เชื้อกสิการ  B.N.S.10
9 B6314262 นางสาวสโรชา มิพันธ์  B.N.S.10
10 B6314279 นางสาวสุมาลี นารินทร์  B.N.S.10
11 B6314316 นางสาวรัฐธญา ปลายชัยภูมิ  B.N.S.10
12 B6314347 นางสาววริศรา ภูษาแก้ว  B.N.S.10
13 B6314378 นางสาวศุภธิดา เหนี่ยวบุบผา  B.N.S.10
14 B6314385 นางสาวภัทรวดี คนไว  B.N.S.10
15 B6314392 นางสาวอัครยา ดีใจ  B.N.S.10
16 B6314460 นางสาวพุทธรักษา กุลสุวรรณ  B.N.S.10
17 B6314514 นางสาวอาพาพรรณ สุภาจิตร  B.N.S.10
18 B6314538 นางสาวอวัสดา หะขุนทด  B.N.S.10
19 B6314545 นางสาวพีรดา ภูมิแกดำ  B.N.S.10
20 B6314552 นางสาวสุธิษา ตลับทอง  B.N.S.10
21 B6314569 นางสาวศุภาวรรณ พึ่งน้ำ  B.N.S.10
22 B6314576 นางสาวศิรินทร์ทา เชิดจอหอ  B.N.S.10
23 B6314606 นางสาวรัตนาภรณ์ สุภิษะ  B.N.S.10
24 B6314637 นางสาวพรรณวษา สุขศรี  B.N.S.10
25 B6314699 นางสาวศนิตา นนธิบุตร  B.N.S.10
26 B6314729 นางสาวอินทิรา เเสวงสุข  B.N.S.10
27 B6314743 นางสาวณัฐฐาวดี พูนสวาย  B.N.S.10
28 B6314750 นางสาวพัชรีพร สุวรรณศรี  B.N.S.10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.