รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม30
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6219468 นายณัฐภัทร ศิลาพงษ์  Mechatronics Engineering10
2 B6238094 นายถิรายุ รังศรีศักดิ์  PE10
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
3 B6300043 นางสาวรุ่งอรุณ ลือไธสง  B.N.S.10
4 B6302030 นางสาววรรณภา สุทธิธรรม  B.N.S.10
5 B6302092 นางสาวอริสรา เหล่าภักดี  B.N.S.10
6 B6302139 นางสาวพรพิมล นิตยภัตร์  B.N.S.10
7 B6314200 นางสาวเสาวภา รุ่งเรือง  B.N.S.10
8 B6314286 นางสาวณัฐวรรณ กีบสันเทียะ  B.N.S.10
9 B6314293 นางสาวสุพัตรา บุญศรี  B.N.S.10
10 B6314323 นายสหรัถ ธิสุทอน  B.N.S.10
11 B6314330 นางสาวจุฑามาศ จ่าไธสง  B.N.S.10
12 B6314354 นางสาววรรณวลี มะโนราช  B.N.S.10
13 B6314408 นางสาวมธุรดา เตรียมทอง  B.N.S.10
14 B6314415 นางสาวรัชนีกร จันทะศรี  B.N.S.10
15 B6314422 นายประวีณพล โยแก้ว  B.N.S.10
16 B6314453 นางสาววรินทร ปิติถาโน  B.N.S.10
17 B6314484 นางสาวศรสวรรค์ เขียวไธสง  B.N.S.10
18 B6314491 นางสาวสุพัตรา ติงสะ  B.N.S.10
19 B6314583 นางสาวชลธิชา ตั้งชีวเจริญ  B.N.S.10
20 B6314620 นางสาวปทุมวดี โยวะ  B.N.S.10
21 B6314675 นางสาวทัศนวรรณ รามมะมะ  B.N.S.10
22 B6314705 นางสาวสุพิชญาภา แสงปิมปา  B.N.S.10
23 B6335052 นางสาวปัญญพัฒน์ บุตรทา  B.N.S.10
24 B6335069 นางสาวเเพรพวงเพชร เจริญหล้า  B.N.S.10
25 B6335083 นางสาวกัตติกัลย์ ดีนาน  B.N.S.10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.