รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6200039 นายพชร สีหเนตร  SPORTS SCIENCE10
2 B6204617 นายสุริยะ กล้าไพรี  SPORTS SCIENCE10
3 B6233051 นายสิรภพ คล้ายจินดา  SPORTS SCIENCE10
4 B6233068 นางสาวจณิสตา เสนามงคล  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
5 B6209339 นายพงศธร นครวงศ์  Agricultural and Food Engineering10
6 B6209346 นายสุรพล สุดดี  Environmental Engineering10
7 B6219765 นายพงศธร แสงลี  PE10
8 B6230593 นายพัฒนพงศ์ สากระจาย  Agricultural and Food Engineering10
9 B6300722 นายพลวัฒน์ ชาจันทึก  N/A10
10 B6304089 นางสาวพีระพรรณ ฟือสันเทียะ  PE10
11 B6304096 นางสาวจิราวรรณ โคตร์สมบัติ  PE10
12 B6305383 นายชิติพัทธ์ พัฒนมงคล  CE10
13 B6309039 นายสุวรรณภูมิ ยาบัว  N/A10
14 B6309886 นายพีรพงษ์ จิตรวุฒิโชติ  CPE10
15 B6310202 นายพงศ์ธนธรณ์ เเสนใหม่  CERAMIC ENGINEERING10
16 B6310332 นายอนุชา ภูมิสอาด  CERAMIC ENGINEERING10
17 B6310424 นายจิตรเทพ สนทอง  N/A10
18 B6310516 นายปณัย มีทรัพย์  N/A10
19 B6310530 นายธนเดช สุวรรณบล  N/A10
20 B6310899 นายพงศ์นริศร์ ราชจันทร์  ME10
21 B6311414 นางสาวอารยา เพิ่มพูล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
22 B6311834 นางสาวชลดา พรหมโคตร  CE10
23 B6311889 นางสาวสุภัสสร ถำวาปี  Environmental Engineering10
24 B6311902 นางสาวฐิติชญา เอียงสมบูรณ์  Environmental Engineering10
25 B6317355 นายนฤเบศ เอี่ยมอุตมะ  N/A10
26 B6317447 นางสาวสุรัชนา แสงสีอ่อน  N/A10
27 B6320065 นายอนิรุจย์ ศรีสะอาด  ME10
28 B6321192 นายปุญญพัฒน์ ออเจริญรุ่งเรือง  TCE10
29 B6321925 นายพันกร ทองโคตร  CERAMIC ENGINEERING10
30 B6321932 นายยศพล แท่นแก้ว  CE10
31 B6322076 นางสาวสินีณัฐ บุญตาแสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
32 B6322892 นายธนาวุฒิ สุวรรณเพ็ง  Electronic Engineering10
33 B6326708 นายคมชาญ ดีไพร  N/A10
34 B6326722 นายชลันธร ชัยสงคราม  N/A10
35 B6326821 นายวสวัตติ์ ภูมิโคกรักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
36 B6329891 นายพิริยะ เรืองศิริ  Mechatronics Engineering10
37 B6331511 นางสาวพลอยภาศกุล กุลกิจ  Mechatronics Engineering10
38 B6332310 นางสาวธัญสิริ ศรีตะ  ME10
39 B6334444 นางสาวธัญญลักษณ์ ศิลปักษา  Metallurgical Engineering10
40 B6335717 นางสาวกุลปริยา ชัยปรีชา  Geological Engineering10
41 B6336165 นายเกื้อกูล เอื้อศิริตระกูล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.