รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม17
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6016968 นายไมตรี เขตคำ  EE10
2 B6300692 นางสาวสุนันทรา ทุญาทิโก  Metallurgical Engineering10
3 B6302320 นางสาวมินท์ตรา นันทะพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
4 B6303907 นายวงศพัทธ์ ประดับวัน  Environmental Engineering10
5 B6304218 นายอรรณพ เนตรบรรจง  Geological Engineering10
6 B6304997 นางสาวคณิศรา สุพรรณนอก  Environmental Engineering10
7 B6305369 นางสาวนัฐศิกาญน์ นครแสน  ChemE10
8 B6305376 นางสาวเบญจมาศ ภูพานเพชร  N/A10
9 B6306700 นางสาวภาวิกา พันธ์สุวรรณ  Transportation And Logistics Engineering10
10 B6307295 นายปฏิพล แสงสุข  Environmental Engineering10
11 B6308674 นายพงศกร คำหงษา  Automotive Engineering10
12 B6308865 นางสาวนัทธมน ผลวิเศษพรสุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
13 B6308995 นายเทพพิทักษ์ เเววสูงเนิน  N/A10
14 B6309985 นายพีรพล นนทคำจันทร์  CPE10
15 B6311025 นายภูรินท์ เตชิตตุลธร  Electronic Engineering10
16 B6311896 นางสาวยลดา หารโสด  Environmental Engineering10
17 B6316853 นายนิติธร ต่อชีพ  Metallurgical Engineering10
18 B6316983 นายชานนท์ วงศ์กล้า  Metallurgical Engineering10
19 B6318376 นายรัตนพงษ์ ชูชีพ  N/A10
20 B6318574 นางสาวลัฏฐรินทร์ ทับวิเศษ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
21 B6318826 นางสาวปิยรัตน์ วิศรียา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
22 B6318864 นางสาวธาราทิพย์ คำชนะ  Metallurgical Engineering10
23 B6318970 นายชานนท์ ตีรชาติ  ME10
24 B6321352 นางสาวน้ำทิพย์ พิณโสดา  PE10
25 B6321376 นางสาวชินานาฎ พัฒนา  CERAMIC ENGINEERING10
26 B6321864 นางสาวเพ็ญพรรณ โลไธสง  EE10
27 B6321888 นางสาวหทัยรัตน์ ขุริรัง  N/A10
28 B6322052 นายชัยพิทักษ์ ทองสวัสดิ์  CE10
29 B6322090 นายศิริโชค เรืองเดช  N/A10
30 B6322106 นายชนาธิป กำประโคน  Metallurgical Engineering10
31 B6325862 นายพีรพัฒน์ ผมขุนทด  Environmental Engineering10
32 B6325893 นางสาววิริยาพร อภิวงศ์งาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
33 B6325978 นางสาวกุสุมา บุดดาวงค์  Automotive Engineering10
34 B6326333 นายนรินทร์ วงษ์ศรี  N/A10
35 B6326388 นายวีรวัฒน์ พลับยินดี  Metallurgical Engineering10
36 B6326395 นายภานุพล จับชิ้น  CPE10
37 B6326623 นางสาวพีรพร เพียงพิมาย  N/A10
38 B6327163 นายภูริชกร เนตรากูล  N/A10
39 B6327378 นางสาวเบญญาภา บุญสว่าง  ChemE10
40 B6328450 นายเทวฤทธิ์ สุริเมือง  ME10
41 B6331764 นางสาวจันทกานต์ แก้วแดง  Agricultural and Food Engineering10
42 B6332211 นางสาวธนพร จอหวัง  N/A10
43 B6332228 นางสาวธนพร ลิ้วขอนแก่น  N/A10
44 B6332235 นายธนพล กาศักดิ์  CPE10
45 B6332495 นางสาวบุศบง วิริยะ  ChemE10
46 B6333478 นายธนิสร การบรรจง  Civil Engineering10
47 B6336608 นายวีระชิต เวียงจันทร์  PRECISION ENGINEERING10
48 B6336738 นางสาวศรัญย์พร เหล่าวงษา  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.