รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม18
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6236250 นายชัยมงคล มะอาจเลิศ  N/A10
2 B6300678 นางสาวภฬาดร อุตพันธ์  Agricultural and Food Engineering10
3 B6300685 นางสาวลัดดาวรรณ บุญขาว  CE10
4 B6303709 นางสาวกิติยามล รวงงาม  N/A10
5 B6303723 นางสาวชิดชนก พุ่มจันทร์  Automotive Engineering10
6 B6304263 นายอรรถพล นามจัด  N/A10
7 B6304959 นางสาววราภรณ์ วิงสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
8 B6305178 นางสาวปิยดา กลัดหงิม  N/A10
9 B6306281 นางสาวณัฐมน จองโพธิ์  TCE10
10 B6306397 นายธีรภัทร นังตะลา  Environmental Engineering10
11 B6306458 นางสาวสโรชา ทศพิมพ์  PE10
12 B6306854 นางสาวปวีณา ศรีเตชะ  Metallurgical Engineering10
13 B6306922 นายจีรศักดิ์ ภูเฮืองแก้ว  Metallurgical Engineering10
14 B6307486 นายวงศกร เขตนอก  Metallurgical Engineering10
15 B6308582 นายสหรัฐ วัฒนศึกษา  Metallurgical Engineering10
16 B6308605 นายณัฐภูมินทร์ วุฒิเจริญกุล  Metallurgical Engineering10
17 B6308711 นายณัฐพล สถิร  N/A60
18 B6309008 นางสาวปิยธิดา โพธิษา  ME10
19 B6309350 นายก้องหล้า เบ้าทอง  ME10
20 B6309381 นางสาววัลยาภรณ์ พาขุนทด  N/A10
21 B6309848 นายสหบดี สมสู่  PE10
22 B6311704 นายภาณุวัฒน์ วงศ์ศิลป์  CE10
23 B6311971 นางสาวพนาวรรณ์ จันทา  IE10
24 B6315634 นายศักรินทร์ พรหมแสง  Mechatronics Engineering10
25 B6316297 นายปรัชญาทวี ปัญญาประดิษฐ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
26 B6317126 นางสาวเจนจิรา ภู่เรือน  IE10
27 B6317430 นายเอกองค์ คำสวาท  ME10
28 B6318451 นายฐาปณพงศ์ เทพคำ  N/A10
29 B6318598 นายศักรินทร์ ปรีดี  PE10
30 B6318734 นางสาววนิดา โคตรนารา  ChemE10
31 B6318949 นางสาวสกุลรัตน์ พัฒนแสง  Agricultural and Food Engineering10
32 B6321871 นายจิรายุ เต่าอ่อน  N/A10
33 B6322335 นายพลอินทร์ ม่วงงาม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
34 B6324506 นายจิตรทิวัส แสนดี  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
35 B6326357 นายดนุเดช ชัยพลเดช  CPE10
36 B6326593 นายครุนัย เสือดี  N/A10
37 B6327866 นายพุฒิพงศ์ ศิริดล  N/A10
38 B6328221 นางสาวเสาวนีย์ สีโนรักษ์  ME10
39 B6329976 นายพงศกร บุตรมิตร  Mechatronics Engineering10
40 B6331870 นางสาวชนิสรา สัตนาโค  AERONAUTICAL ENGINEERING10
41 B6332303 นางสาวธัญวรัตน์ เนตรถาวร  ChemE10
42 B6332822 นายภูผา เรืองวิเศษ  CERAMIC ENGINEERING10
43 B6332860 นายมินทร์ธดา วงศ์สมุทร  PE10
44 B6333409 นางสาวอัญชนา นิลพาทย์  ChemE10
45 B6333430 นายอินทร์ธวัฒน์ ศาลาลิเลก  CERAMIC ENGINEERING10
46 B6334505 นายทวีชัย ชัยมหา  EE10
47 B6334543 นายณัฏฐวุฒิ การทหาร  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.