รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม21
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6221775 นางสาวชโลทร แสนทวีสุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
2 B6332983 นายวรพรต นาสุริวงค์  ME10
3 B6335823 นางสาวฐิฆัมพร บุญค้ำ  N/A10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
4 B6300760 นางสาววรรณภา ธรรมที่ชอบ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B6312169 นางสาวปริญา พวงทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B6312213 นางสาวศศิกานต์ จันทรารักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B6312275 นางสาวอนุสรา ปุณขันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B6312336 นายเมธารัตน์ ถ่อนสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
9 B6312367 นางสาวชนิดา ทอดทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
10 B6312398 นางสาวรุ่งฤดี ขาวงาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B6312428 นางสาวชลธิชา นิยมสัตย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B6312435 นางสาวกรกนก รุ่งเรือง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B6319359 นางสาวอารีย์รัตน์ ปูนกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
14 B6319380 นางสาวนิวาริณ แวงเลิศ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B6319458 นางสาวภัทรนันท์ ยศสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B6319472 นางสาวชยาภรณ์ วุฒิการณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B6319502 นางสาวมนต์นภา เบญมาตย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B6319526 นางสาวพรวดี ยศชาติ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B6319533 นางสาวอารีรัตน์ ธัญญานนท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
20 B6319632 นายอาทิตย์ ช่างถม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B6323172 นางสาวมาริสา สรวงนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B6323189 นางสาวกัญญาลักษณ์ เคียวกลางดอน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B6323196 นางสาวปรียาภรณ์ ปัญญาสูง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B6323288 นางสาวภัทรนันท์ มบขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B6323301 นางสาวณัชชา ชัยเวทย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B6323356 นางสาวสุพจนี จันทร์ฝ่าย  ยังไม่สังกัดสาขา 10
27 B6323394 นางสาวปิ่นประภา มุ่งกรอกกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
28 B6323417 นางสาวศิรดา อ่วมขันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B6323424 นางสาวสิริยากร สืบสาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B6323493 นางสาวอัจฉรา อภิโช  ENVIRONMENTAL HEALTH10
31 B6323516 นายศุภณัฐ มิรินทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
32 B6323554 นางสาวกมลชนก ไพฑูรย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
33 B6328887 นางสาวนวลกนก จันธิราช  ENVIRONMENTAL HEALTH10
34 B6329112 นางสาวจุฑามณี สุขรินทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
35 B6329136 นายภูวดล โกฎผักแว่น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
36 B6329143 นางสาวพิมพ์พิศา แข่งขัน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
37 B6329211 นายรัตติภูมิ เฉลานอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
38 B6329242 นางสาวธันยากร ศรีจันดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
39 B6329266 นางสาวธนภรณ์ พิชิตมาร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
40 B6333607 นางสาวธีรารักษ์ ทองดีนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
41 B6333751 นางสาวอรยา ปรีบุญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.