รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม23
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6300753 นางสาวจิราวรรณ อัมภรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B6300784 นางสาวธัญญลักษณ์ มะลัยทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
3 B6302412 นางสาวธนัชชพร ไพสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
4 B6312176 นางสาววิลาสินี มีเลิศ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B6312190 นางสาวเปรมยุดา จันทร์ไทย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B6312206 นางสาวสุกัญญา ชัยพัฒน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B6312244 นางสาวสุภาพร จามสำโรง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B6312305 นางสาววิชุดา โคกสีนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B6312350 นายสิทธิศักดิ์ พรหมดีราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
10 B6312411 นางสาวนัฐยา อินเจริญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B6312442 นางสาวสุพัตรา ทองย่อม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B6312503 นางสาวปณิตา บุญทูน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
13 B6312534 นางสาววรินธร พันจันทร์ดา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B6312558 นางสาวเนตรชนก บุญไสว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B6319311 นางสาวรินรดา โพธิ์ศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
16 B6319342 นางสาวปวีณา พลราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B6319397 นายจักรพันธ์ ไชยจักร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B6319557 นางสาวปริญญา ดีจิตต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B6319571 นางสาวพรทิพย์ เกษหอม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B6323486 นางสาวภัทรวรินทร์ สิงขรอาจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B6323578 นางสาวพรภิมล แข็งขัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
22 B6323615 นางสาวฐิติมา เพชรเลิศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B6323622 นางสาวปิยะฉัตร หาญสมบัติ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B6323813 นางสาวกนกกาญจน์ สุวรรณศร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B6328863 นางสาวศุภกานต์ รักขประเสริฐ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B6328917 นางสาวจิราวดี ทำลานดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B6328948 นางสาวนุชจรี สวัสดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
28 B6328962 นางสาวกุลรัตน์ รู้รักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B6328979 นางสาวเกตน์นิภา กลสรร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
30 B6329068 นางสาวพัชราภา บุญลา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B6329099 นางสาวนันธิชา ทำสันเทียะ  ยังไม่สังกัดสาขา 60
32 B6329129 นางสาวอรทิรา ไกยโส  ยังไม่สังกัดสาขา 10
33 B6329150 นางสาวสุจิตรา ดวงเวาว์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
34 B6329181 นางสาวรุจิรา แร่เพชร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
35 B6329273 นางสาวสุรัตนา เขียนเสือ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
36 B6329310 นางสาวพัชรินทร์ ประสพเงิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
37 B6329327 นางสาวปนัดดา ทองนุ่ม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
38 B6333577 นางสาวชัชฎาภา ขออินกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
39 B6333584 นางสาวธัญพิมล รักไทยบำรุงแสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
40 B6333591 นางสาวธิดารัตน์ กล้าหาญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
41 B6333737 นางสาวสุปรียา คะสีทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.