รายชื่อนศ.
รายวิชา521362 : FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5905652 นายวิชญ์ภูมิ โรจนเกษตรชัย  Agricultural and Food Engineering10
2 B5906444 นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีบุญเรือง  Agricultural and Food Engineering10
3 B5909629 นางสาวปภาวรินทร์ สังข์เสวก  Agricultural and Food Engineering10
4 B5910380 นายธนบดี พุ่มขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
5 B5913336 นางสาวธมลวรรณ ฉิมนาคพันธุ์  Agricultural and Food Engineering10
6 B5914203 นางสาวอริสา อิ่มพิมาย  Agricultural and Food Engineering10
7 B6008253 นางสาวสุวรรณี ศรีสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
8 B6015336 นางสาวจิตรา หัสเนตร  Agricultural and Food Engineering10
9 B6015343 นางสาวภัทราพร ขัดเปียง  Agricultural and Food Engineering10
10 B6015718 นางสาวกุลธิดา สุขสวรรณ์  Agricultural and Food Engineering10
11 B6103392 นางสาวสุดที่รัก แก่นจันทึก  Agricultural and Food Engineering10
12 B6106232 นางสาวอุมาพร เชียรทัยสง  Agricultural and Food Engineering10
13 B6106331 นางสาวเมทินี ไชยกาล  Agricultural and Food Engineering10
14 B6111571 นางสาวมินตรา เพียเอีย  Agricultural and Food Engineering10
15 B6112615 นางสาวพรสุดา ยะมะหาร  Agricultural and Food Engineering10
16 B6115203 นางสาวอรจิรา สังข์ลำใย  Agricultural and Food Engineering10
17 B6115968 นางสาวสุภาภรณ์ สุพะกะ  Agricultural and Food Engineering10
18 B6116477 นางสาวชมพูนุช แสนนุภาพ  Agricultural and Food Engineering10
19 B6117191 นางสาวกัญญารัตร ใหญ่สูงเนิน  Agricultural and Food Engineering10
20 B6118112 นายไตรภพ พลขันธ์  Agricultural and Food Engineering60
21 B6131609 นางสาววรรณภา จิตรประภา  Agricultural and Food Engineering10
22 B6132095 นางสาวจิราพรรณ รักษา  Agricultural and Food Engineering10
23 B6136079 นายวงศกร โชติดี  Agricultural and Food Engineering10
24 B6136772 นายณัฐวุฒิ วังคีรี  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.