รายชื่อนศ.
รายวิชา521344 : AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5905652 นายวิชญ์ภูมิ โรจนเกษตรชัย  Agricultural and Food Engineering10
2 B6001001 นางสาวนลิน วันทุมมา  Agricultural and Food Engineering10
3 B6001858 นางสาวสุวนันท์ ผิวจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
4 B6003647 นายจตุภูมิ ทอดแสน  Agricultural and Food Engineering10
5 B6004668 นายวิทวัส มงคลสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering10
6 B6005672 นายศาสตรา ยืนยง  Agricultural and Food Engineering10
7 B6006983 นางสาวรัชฎาภรณ์ เบือดขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
8 B6007065 นางสาวนัฐมล โยธาเสน  Agricultural and Food Engineering10
9 B6007942 นางสาวพรทิพย์ อู่ทอง  Agricultural and Food Engineering10
10 B6008765 นายวชิระ ใจโพธิ์  Agricultural and Food Engineering10
11 B6008932 นางสาวสุดารัตน์ กิติสกนธ์  Agricultural and Food Engineering10
12 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม  Agricultural and Food Engineering10
13 B6011918 นายพุฒิพงศ์ ชูวงษ์  Agricultural and Food Engineering10
14 B6012533 นายจีระพงค์ พิมใจใส  Agricultural and Food Engineering10
15 B6012809 นายวิธาน สาพิมพ์ลาด  Agricultural and Food Engineering10
16 B6015343 นางสาวภัทราพร ขัดเปียง  Agricultural and Food Engineering10
17 B6017804 นายพัชรพงษ์ ปัดไธสง  Agricultural and Food Engineering10
18 B6103101 นางสาวสุธาริณีย์ กำปู่  Agricultural and Food Engineering10
19 B6103163 นางสาวสุชญา กิจรุ่งพิพัฒน์  Agricultural and Food Engineering10
20 B6103712 นางสาวชุติมา ขวัญสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering10
21 B6104351 นายวิศวะ คุณสมบัติ  Agricultural and Food Engineering10
22 B6105334 นายธนาวุฒิ เจนบ้านผือ  Agricultural and Food Engineering10
23 B6106232 นางสาวอุมาพร เชียรทัยสง  Agricultural and Food Engineering10
24 B6113834 นายรัฐเขตต์ ว่องไว  Agricultural and Food Engineering10
25 B6115197 นายธนวัฒน์ สังข์ทอง  Agricultural and Food Engineering10
26 B6115913 นายอุทัย สุนทรแต  Agricultural and Food Engineering10
27 B6115968 นางสาวสุภาภรณ์ สุพะกะ  Agricultural and Food Engineering10
28 B6116477 นางสาวชมพูนุช แสนนุภาพ  Agricultural and Food Engineering10
29 B6117672 นายยุทธการ อุทัยแพน  Agricultural and Food Engineering10
30 B6118457 นายณัฐวุฒิ ขุมทอง  Agricultural and Food Engineering10
31 B6131609 นางสาววรรณภา จิตรประภา  Agricultural and Food Engineering10
32 B6132095 นางสาวจิราพรรณ รักษา  Agricultural and Food Engineering10
33 B6135836 นางสาวณัฐกมล ขำระหงษ์  Agricultural and Food Engineering10
34 B6135928 นายชัยสิทธิ์ งามบุญช่วย  Agricultural and Food Engineering10
35 B6136079 นายวงศกร โชติดี  Agricultural and Food Engineering10
36 B6136413 นายธนิตย์ บรรเทากุล  Agricultural and Food Engineering10
37 B6136772 นายณัฐวุฒิ วังคีรี  Agricultural and Food Engineering10
38 B6136871 นางสาวทิพยรัตน์ สงวนรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
39 B6137465 นายภูภีม นนท์ช้าง  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.