รายชื่อนศ.
รายวิชา532421 : ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5901241 นางสาวสุชานาถ ก่อกุล  Environmental Engineering10
2 B5905478 นายธนาณัติ พานิช  Environmental Engineering10
3 B5909230 นางสาววิภารัตน์ ทองคำบุตร  Environmental Engineering10
4 B5910793 นางสาวนรมล นาบำรุง  Environmental Engineering10
5 B5913978 นางสาวทัศวรรณ อินทรปราง  Environmental Engineering10
6 B5915781 นางสาวพัชรวดี ใจรักษ์  Environmental Engineering10
7 B5916238 นายมณเฑียร เผ่าเมือง  Environmental Engineering10
8 B5916511 นายธนธรณ์ อุ่นคำ  Environmental Engineering10
9 B5921249 นายภัคธีมา สุดกลาง  Environmental Engineering10
10 B5953301 นางสาวนภัทร ปัญญาอินทร์  Environmental Engineering10
11 B6002046 นางสาวเสาวภา ลาดกระโทก  Environmental Engineering10
12 B6004170 นายศักดิ์สิทธิ์ แจ้งไพร  Environmental Engineering10
13 B6005573 นางสาวจินตหรา ปานพรม  Environmental Engineering10
14 B6005665 นางสาวจุฑาทิพย์ ปัดถามัง  Environmental Engineering10
15 B6007645 นางสาวชนาธินาถ โมซา  Environmental Engineering10
16 B6007898 นางสาวภัทรสุดา ใหม่หะลา  Environmental Engineering10
17 B6007966 นางสาววารี แขสระน้อย  Environmental Engineering10
18 B6008369 นางสาววลัยรัตน์ มาตวังแสง  Environmental Engineering10
19 B6008512 นางสาวแววตา เชิดสูงเนิน  Environmental Engineering10
20 B6009120 นางสาวกฤติยา สงคศาสตร์  Environmental Engineering10
21 B6009250 นางสาวมัชฌิมา ปัญญาจักร์  Environmental Engineering10
22 B6009335 นางสาวยศวดี บัวศรียอด  Environmental Engineering10
23 B6010829 นางสาวสมฤดี สวนเพชร  Environmental Engineering10
24 B6011789 นางสาวจันทิมา กาบขุนทด  Environmental Engineering10
25 B6012977 นางสาวจริยา รักษ์สิทธิ์  Environmental Engineering10
26 B6013509 นายอภินันท์ แพทย์เมืองจันทร์  Environmental Engineering10
27 B6013592 นางสาวชุติภรณ์ วิเศษชาติ  Environmental Engineering10
28 B6014858 นางสาววิชุดา รัตนัง  Environmental Engineering10
29 B6015114 นางสาววรัญญา ผุยอุทา  Environmental Engineering10
30 B6019372 นายมหัทธนะ สกุลบัณฑิตย์  Environmental Engineering10
31 B6019488 นางสาวสุกัญญา เกษมพุฒ  Environmental Engineering10
32 B6019662 นางสาวศฤงคาร วาตรีบุญเรือง  Environmental Engineering10
33 B6019709 นางสาววิไลวรรณ ปล้องพุดซา  Environmental Engineering10
34 B6019792 นายณรงค์ยศ สุวรรณศรี  Environmental Engineering10
35 B6020385 นางสาวกล้าทิพย์ เก่งสุรการ  Environmental Engineering10
36 B6020606 นางสาวสิริญา เวียงคำ  Environmental Engineering10
37 B6021689 นายดำรงฤทธิ์ แสงจันทร์  Environmental Engineering10
38 B6024352 นางสาวรสิกา สุขสวาท  Environmental Engineering10
39 B6025335 นางสาวชัญญานุช ไชยศรีธิ  Environmental Engineering10
40 B6026615 นางสาวเจนจิรา ทิพย์สมบัติ  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.