รายชื่อนศ.
รายวิชา532421 : ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5900527 นางสาวปานดวงใจ จารึกกลาง  Environmental Engineering10
2 B5900886 นายกิตติ การรัมย์  Environmental Engineering10
3 B5901791 นางสาวสุธาสินี อัปการัตน์  Environmental Engineering10
4 B5901838 นายประเสริฐ คุณฟอง  Environmental Engineering10
5 B5902781 นางสาวอังคนา ก้อนเพชร  Environmental Engineering10
6 B5904235 นายธนากร แก่นนาค  Environmental Engineering10
7 B5905829 นางสาวศวิตา ศรีนวล  Environmental Engineering10
8 B5907229 นางสาวพิชามญชุ์ หมั่นกระโทก  Environmental Engineering10
9 B5907373 นายกฤษฒิพงษ์ ศรีนาคา  Environmental Engineering10
10 B5909599 นายทศพร ภูชมศรี  Environmental Engineering10
11 B5910267 นายอาทิตย์ แจะจันทร์  Environmental Engineering10
12 B5910687 นายกริชเพชร ดีเพิ่ม  Environmental Engineering10
13 B5910922 นางสาววิภาดา ทองศักดิ์  Environmental Engineering10
14 B5914142 นางสาวชมอักษร ทองโสม  Environmental Engineering10
15 B5916986 นางสาวทิพาพิชญาณัสม์ คู่วัจนกุล  Environmental Engineering10
16 B5917549 นางสาวธัญญารัตน์ แสงทอง  Environmental Engineering10
17 B5922680 นางสาวเพชรรัตน์ พุทธิเสน  Environmental Engineering10
18 B5923175 นางสาวจุฑาทิพย์ กำแก้ว  Environmental Engineering10
19 B5952557 นางสาวกชพรรณ การะเกษ  Environmental Engineering10
20 B6000257 นางสาวภูษณิศา สิริวิบูลย์  Environmental Engineering10
21 B6000264 นายชัชพงศ์ ชะอุ้มผล  Environmental Engineering10
22 B6000271 นางสาวกมลวรรณ เกตุสระน้อย  Environmental Engineering10
23 B6000653 นายยุทธศักดิ์ ทุ่งนา  Environmental Engineering10
24 B6000974 นายวสันต์ วันยศ  Environmental Engineering10
25 B6001049 นางสาวจุฑามาศ ปัญญาประชุม  Environmental Engineering10
26 B6001841 นายสุรพงษ์ กระแสโสม  Environmental Engineering10
27 B6001919 นายวีระ บัวชุม  Environmental Engineering10
28 B6002473 นางสาวเครือวัลย์ สุขเจริญ  Environmental Engineering10
29 B6002718 นายกาญจน์ กาญจนพฤฒิพงศ์  Environmental Engineering10
30 B6003265 นางสาวศุภนิดา ทองทศ  Environmental Engineering10
31 B6003371 นางสาวพรนิภา ก้อนศิลา  Environmental Engineering10
32 B6004255 นางสาวกรรณิการ์ จำปาสี  Environmental Engineering10
33 B6004521 นายธีราชัย อดทน  Environmental Engineering10
34 B6005061 นางสาวจินดารัตน์ มหา  Environmental Engineering10
35 B6006839 นายศุภณัฐ นุชประมูล  Environmental Engineering10
36 B6006877 นางสาวสวลักษณ์ นพเก้า  Environmental Engineering10
37 B6007300 นางสาวอภิญญา ทองอันตัง  Environmental Engineering10
38 B6007430 นางสาวพัชราภา สรสง  Environmental Engineering10
39 B6007744 นางสาวศศิญา บุรัตน์  Environmental Engineering10
40 B6008000 นายอานนท์ ใจบุญ  Environmental Engineering10
41 B6008673 นางสาวปณิตา ลีลา  Environmental Engineering10
42 B6009618 นางสาวเจนจิรา ปลัด  Environmental Engineering10
43 B6009663 นางสาวภัทรพร ชนะวงศ์  Environmental Engineering10
44 B6009809 นายวสันต์ แวดศรี  Environmental Engineering10
45 B6009946 นายสหโชค บุญเสริม  Environmental Engineering10
46 B6010348 นางสาวมรกต สมดอกเเก้ว  Environmental Engineering10
47 B6011208 นางสาวศุภราภรณ์ สอนสะอาด  Environmental Engineering10
48 B6011383 นางสาวอัจฉราวรรณ เดชขุนทด  Environmental Engineering10
49 B6012021 นางสาวพฤษภา นาคะ  Environmental Engineering10
50 B6012663 นางสาวนันท์พิชชา กิตติรัตนา  Environmental Engineering10
51 B6013370 นางสาวศรวณีย์ พันแสง  Environmental Engineering10
52 B6014582 นางสาวกนิษฐา เส็นดากัน  Environmental Engineering10
53 B6015398 นางสาววิภาพร ชามะรัตน์  Environmental Engineering10
54 B6015732 นางสาวยุวดี สิงห์งอย  Environmental Engineering10
55 B6017170 นางสาวศิริญาภรณ์ เหล็กจีน  Environmental Engineering10
56 B6017187 นายศุภกฤษ หยวกฉิมพลี  Environmental Engineering10
57 B6017194 นางสาวกนกวรรณ หนูหล้า  Environmental Engineering10
58 B6017224 นางสาวกนกพร กองไธสง  Environmental Engineering10
59 B6017286 นางสาวศิราณี หาญแท้  Environmental Engineering10
60 B6017309 นายกรวิชญ์ มูลขุนทศ  Environmental Engineering10
61 B6017323 นายอนณ ชินวรรณโณ  Environmental Engineering10
62 B6017873 นางสาวเก็จมณี ปะจิระฆัง  Environmental Engineering10
63 B6018689 นางสาววนิดา คมขำ  Environmental Engineering10
64 B6019280 นายศุภกร ผึ้งทอง  Environmental Engineering10
65 B6020019 นายปรินทร์ อดุลย์ผดุงศักดิ์  Environmental Engineering10
66 B6020446 นายอัษฎาวุธ มีใจ  Environmental Engineering10
67 B6021108 นายสุวิศิษฏิ์ นำภา  Environmental Engineering10
68 B6021955 นางสาวณัฏฐณิชา จำปา  Environmental Engineering10
69 B6023928 นายวิวัฒน์ ทาจำปา  Environmental Engineering10
70 B6024062 นายธนากร เผ่าทัพ  Environmental Engineering10
71 B6024260 นางสาวสายป่าน พอกขุนทด  Environmental Engineering10
72 B6025618 นายปฐมฤกษ์ เพ็ญกรานต์  Environmental Engineering10
73 B6026516 นางสาวหยกฟ้า วิเวก  Environmental Engineering10
74 B6029159 นางสาวพิมทอง เอนกวัฒน์  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.