รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม32
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6137298 นางสาววริศรา ไทยน้อย  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
2 B6231668 นางสาวภัทรพรรณ ขาวนิ่ม  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3 B6137854 นางสาวไอลดา รานอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6137977 นายธนายุทธ มนงูเหลือม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B6200626 นางสาวพิมพ์พัณณดา ชีรนรวนิชย์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
6 B6206963 นายอภิวัฒน์ ปรือทะเล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B6227326 นายพนุพงศ์ บัวบาน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B6231033 นายณัฐสิทธิ์ ทวีรัตน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B6236793 นางสาวศศิธร ภูถาวร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
10 B6236830 นางสาวรสิกา หินศิลา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
11 B6239381 นางสาววันวิสา สวายพล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
12 B6239398 นายพรพงศ์ ผดุงเกียรติพงศ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
13 B6300029 นางสาวกัญญาพัชญ์ อินทนาม  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
14 B6300036 นางสาวปวีณ์กร นิจันทึก  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
15 B6302665 นางสาวชนกนันท์ หน้านวล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
16 B6302689 นางสาวประภัสรา เต็งผักเเว่น  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
17 B6302696 นางสาวภัทรวรรณ ชื่นชูใจ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
18 B6302702 นายพงษ์วีระวัฒน์ สวัสดี  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
19 B6302719 นางสาวธัญชนก จันทุดม  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
20 B6302726 นางสาววราพร แอสูงเนิน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
21 B6302733 นายวัชรพล อภัยศรี  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
22 B6302740 นายธนวัฒน์ ดีสันเทียะ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
23 B6302757 นางสาวพิชชากร เครือจันทร์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
24 B6302764 นายเอกวีร์ แซ่ตั้ง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
25 B6302771 นายทชภาค ฑูรย์นุชิต  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
26 B6316716 นายกุลโชติ เพ็งสว่าง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
27 B6316723 นางสาวปิยธิดา นิลไร่นา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
28 B6316754 นางสาวสุจิณณา โคตรสีเมือง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
29 B6320577 นายฤทธิเกียรติ นาคร้าย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
30 B6320584 นางสาววรธิดา เดิดขุนทด  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
31 B6325398 นางสาวรัชฎาพร ใจเพ็ชร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
32 B6325404 นางสาวธิติรัตน์ เพ็ญจันทึก  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
33 B6325411 นางสาวปณิดา อินจำปา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
34 B6325428 นายทองแทน กำลังดี  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
35 B6325435 นายจารุวิทย์ คำโพธิ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
36 B6325459 นางสาวพิชญาภา จุ้ยทะเล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
37 B6325473 นางสาววริญญา จตุรัส  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
38 B6325480 นางสาวณัฏฐ์ฐานันทตร์ ผิวขาว  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
39 B6325503 นายวัชรพล กุดตะแสง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
40 B6325534 นางสาวกันณิการ์ ภูธร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
41 B6330804 นางสาวเจริญขวัญ สุขสิทธิ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
42 B6330811 นายณัฐรฐนนท์ สกุลรุจิกรศิริ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
43 B6330828 นางสาวทัศนีย์ญา แสนวันดี  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION60
44 B6330835 นางสาวปริยาภัทร แฝงวัด  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
45 B6330842 นางสาวพุทธชาติ สระปัญญา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
46 B6330859 นางสาวอัมรากุล สมานหมู่  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
47 B6334055 นางสาวนารีรัตน์ หมอจีด  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
48 B6334062 นายกิติมศักดิ์ พลยางนอก  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
49 B6336851 นายปณต สาระกูล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION60
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.