รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม33
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6224387 นางสาวศศิธร ดาวสี  PE10
2 B6236007 นางสาวณัฐธิดา ชนทองหลาง  ChemE10
3 B6237509 นายทศพล บวดขุนทด  PRECISION ENGINEERING10
4 B6239046 นางสาวนิศารัตน์ ลื่นกลาง  PRECISION ENGINEERING10
5 B6239190 นายภานุวัฒน์ แสนทรัพย์  PRECISION ENGINEERING10
6 B6239206 นางสาวจุไรรัตน์ วิลัยฤทธิ์  PRECISION ENGINEERING10
7 B6239305 นายนิรวิชญ์ แสนโคตร  PRECISION ENGINEERING10
8 B6239312 นางสาวจีราพร ชัยสุวรรณ์  PRECISION ENGINEERING10
9 B6239527 นางสาวนุชรัตน์ เย็นไธสง  PRECISION ENGINEERING10
10 B6315818 นางสาวนารีรัตน์ หงษ์แพงจิตร  PRECISION ENGINEERING10
11 B6315825 นายธีรพงษ์ ไชยสุริยวิรัตน์  PRECISION ENGINEERING10
12 B6315832 นางสาวนัฏฐิดา เจริญสุข  PRECISION ENGINEERING10
13 B6315849 นางสาวจีราพร ฤลัมทอง  PRECISION ENGINEERING10
14 B6315856 นายธีรภัทร อังคณิตย์  PRECISION ENGINEERING10
15 B6315863 นายสิรภพ บุญวาล  Mechatronics Engineering10
16 B6316143 นายวชิรวิทย์ ศรีวัฒนพันธุ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
17 B6320850 นายวิทวัฒน์ ประมัดครบุรี  PRECISION ENGINEERING10
18 B6320867 นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญรอด  PRECISION ENGINEERING10
19 B6321017 นายธิติทัพพ์ ชูพลกรัง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
20 B6324421 นายธรรมศักดิ์ โคตุละ  PRECISION ENGINEERING10
21 B6326029 นายธนพล เหมสูงเนิน  TCE10
22 B6329983 นายรัฐธรรมนูญ สีหาบุตร  PRECISION ENGINEERING10
23 B6329990 นายวรเมธ ผิวบาง  PRECISION ENGINEERING10
24 B6330002 นางสาวสาวิตรี สุกรรณ  Mechatronics Engineering10
25 B6330019 นางสาวจันจิรา สุตนนท์  PRECISION ENGINEERING10
26 B6330040 นายวรากร ปลอดในเมือง  PRECISION ENGINEERING10
27 B6335502 นายณัฐพนธ์ โคสูงเนิน  PRECISION ENGINEERING10
28 B6336264 นางสาวอารญา เกิดมงคล  PRECISION ENGINEERING10
29 B6336271 นางสาวน้ำผึ้ง แก้วเกิด  PRECISION ENGINEERING10
30 B6336288 นายชยณัฐ ขุนอินทร์  PRECISION ENGINEERING10
31 B6336301 นางสาวอาทิตยา จันทร์เกษม  PRECISION ENGINEERING10
32 B6336325 นางสาวกุลจิรา จิตบุญเรืองโรจน์  PRECISION ENGINEERING10
33 B6336349 นายกัมปนาท เจริญคำ  PRECISION ENGINEERING10
34 B6336363 นายทรงชัย ช่างเหล็ก  PRECISION ENGINEERING10
35 B6336370 นางสาวปาริดา ชาภักดี  PRECISION ENGINEERING10
36 B6336424 นายสุทธินันท์ ทองโคตร  PRECISION ENGINEERING10
37 B6336431 นายผาภู ทองสร้อย  PRECISION ENGINEERING10
38 B6336448 นางสาวปนัสยา นางนวล  PRECISION ENGINEERING10
39 B6336516 นางสาวญาณี มากแก้ว  PRECISION ENGINEERING60
40 B6336530 นางสาวมัณฑิตา เย็นรัตน์  PRECISION ENGINEERING10
41 B6336554 นางสาวอารีย์รัตน์ โยนดัน  PRECISION ENGINEERING10
42 B6336615 นางสาวจริยา ศรีสุวัฒ  PRECISION ENGINEERING10
43 B6336660 นายพสิษฐ์ สิทธา  PRECISION ENGINEERING10
44 B6336707 นางสาวอชิรญา หอมพันนา  PRECISION ENGINEERING10
45 B6336745 นางสาวศศิกานต์ อินศร  PRECISION ENGINEERING10
46 B6336752 นางสาวเสาวนีย์ อุทกิจ  PRECISION ENGINEERING10
47 B6336868 นางสาวธัญญรัตน์ เจริญวิเศษศิริ  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.