รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม36
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6216573 นางสาวสมฤทัย ทรายงาม  Environmental Engineering10
2 B6217839 นางสาวปนัดดา ธนานิตย์  CERAMIC ENGINEERING10
3 B6219475 นางสาวพิมพ์พจี สุขรี  Agricultural and Food Engineering10
4 B6221201 นางสาวปาริชาติ เจริญราษฎร์  Agricultural and Food Engineering10
5 B6221706 นายธนบดี วาจาสิทธิ์  PE10
6 B6236366 นางสาวกนิษฐา สุขรี  PE10
7 B6236380 นางสาวจุฬาภรณ์ วงค์ชัย  N/A10
8 B6300937 นายกรวุฒิ โชติพนัส  IE10
9 B6303594 นายตุลยวัต แคนสี  CE10
10 B6304003 นางสาวเกวลิน เทือกเทียน  Metallurgical Engineering10
11 B6304027 นางสาวพรทิพย์ วงค์วัง  Agricultural and Food Engineering10
12 B6304898 นางสาวกนกวรรณ แก้วรัตน์  Geological Engineering10
13 B6304973 นางสาวสุพรรษา คงเพียรธรรม  ME10
14 B6305574 นางสาวณัฐวรา ที่พิมาย  Agricultural and Food Engineering10
15 B6305956 นายปัณณธร กิจพิทยาฤทธิ์  TCE10
16 B6306175 นายทศทิตย์ อัตฤทธิ์  ME10
17 B6306274 นางสาวณัฐธิดา โสวรรณะ  ME10
18 B6306328 นางสาวศิรินาถ อันตรี  CERAMIC ENGINEERING10
19 B6306618 นางสาวปวันรัตน์ วงศรีสังข์  Transportation And Logistics Engineering10
20 B6306656 นางสาวกมลลักษณ์ น้อยมณี  CERAMIC ENGINEERING10
21 B6307707 นายธนกร พวงทอง  Agricultural and Food Engineering10
22 B6308704 นายทรงชัย มังตะคุ  ME10
23 B6308728 นายภาณุวัฒน์ ภักดี  N/A10
24 B6309374 นางสาวสุภชา ดวงใจ  PE10
25 B6309725 นางสาวดาหวัน วรสาร  IE10
26 B6311209 นายธีรพัฒน์ สมนันท์  IE10
27 B6317188 นางสาวกนกวรรณ ดีงาม  ChemE10
28 B6318956 นายนพกร หาเมืองกลาง  Automotive Engineering10
29 B6318987 นายแทนตะวัน พานคง  ChemE10
30 B6321116 นายกิตติพงศ์ พิมพ์โยธา  TCE10
31 B6321321 นางสาวภัททิรา พงษ์นาคินทร์  Agricultural and Food Engineering10
32 B6321987 นายนนท์ธนากร ปลั่งกลาง  Geological Engineering10
33 B6322007 นายชานนท์ เอื้อยกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
34 B6322861 นายวิษณุพงษ์ สกุลนามรัตน์  N/A10
35 B6323776 นายวรวุฒิ คูณทัน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
36 B6326128 นายฐิติพงษ์ มณีวงษ์  Automotive Engineering10
37 B6326760 นางสาวสุวิชาดา ดาษจันทึก  ChemE10
38 B6326791 นายธีรภัทร จงจุลกลาง  Agricultural and Food Engineering10
39 B6326883 นางสาวศิริลักษณ์ รูปงาม  CERAMIC ENGINEERING10
40 B6326951 นางสาวพรหมพร สินขุนทด  Environmental Engineering10
41 B6327484 นายฐากูร บุญเกื้อ  Electronic Engineering10
42 B6327651 นายนรเศรษฐ์ เกษมวงศ์  Transportation And Logistics Engineering10
43 B6328634 นายภาคภูมิ คำพันธ์  ChemE10
44 B6331986 นายฐาปกร ช้างพาลี  N/A10
45 B6332396 นายนนทวัฒน์ แสงทอง  Agricultural and Food Engineering10
46 B6332600 นางสาวปาริชาติ สำราญเย็น  N/A10
47 B6332785 นายภัทรธร ขาวอ่อน  Agricultural and Food Engineering10
48 B6333232 นายสิทธิพงษ์ วิชัยศร  Metallurgical Engineering10
49 B6334512 นางสาวพรนภา สุปติ  PE10
50 B6336172 นายพีระชัย ฮวบขุนทด  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.